Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca tylko jednego przedsięwzięcia. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, rozpatrywaniu podlegał będzie jedynie pierwszy wniosek złożony w terminie naboru (decyduje data dostarczenia).

W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia stanowić będzie określony procent wydatków kwalifikowalnych, w oparciu o wymogi właściwych Rozporządzeń określających podstawy prawne przyznania wsparcia, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW – VB.

Wydatki kwalifikowalne nie mniej niż 20 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne nie więcej niż 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

Aplikacja do wypełniania wniosków o dofinansowanie zostanie udostępniona przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.kpai.pl

Źródło: KPAI