Grupa Azoty Police ze stratą po wykryciu błędu w raporcie rocznym

Grupa Azoty Police ze stratą po wykryciu błędu w raporcie rocznym
Podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu Grupy Azoty Police stwierdzono, iż opublikowane w marcu sprawozdania finansowe spółki obarczone są błędem o charakterze istotnym, wynikającym z zawyżonej wartości aktywów spółki zależnej African Investment Group SA związanych z afrykańskimi złożami fosforytów. Konsekwencją jest zawyżona wartość udziałów w owej spółce zależnej i należności przysługujących od tejże spółki.

Niewłaściwe szacunki poskutkowały błędami w sprawozdaniach finansowych. W opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu za 2015 rok spółka Grupa Azoty Police zaprezentowała zysk netto na poziomie 164,8 mln zł, tymczasem po uwzględnieniu błędu spółka odnotowuje stratę netto w wysokości 71,6 mln zł, co oznacza zmniejszenie wyniku o 236,4 mln zł.

W związku z wykryciem błędu zarząd spółki zmienił rekomendację w sprawie dywidendy, wnosząc o jej niewypłacanie. Rekomendacja skierowana zostanie do rady nadzorczej spółki, a decyzję w tej sprawie podejmie ZWZ spółki.

Z oświadczenia zarządu wynika, iż pakiet błędnie zaprezentowanych danych dotyczy spółki zależnej African Investment Group SA z siedzibą w Senegalu (AFRIG), której rola w 2015 roku ograniczyła się do pośredniczenia w dostawie fosforytów do GA ZCh Police SA. W ocenie zarządu, sprawozdania finansowe, jak i sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok powinny w sposób rzetelny i rzeczowy przedstawiać sytuację spółki zależnej w Senegalu, tak aby akcjonariusze, inwestorzy i pozostałe otoczenie biznesowe dysponowali równym dostępem do informacji.

W roku 2015 spółka zależna African Investment Group SA z siedzibą w Senegalu nie wydobywała fosforytów z własnych złóż, a jedynie pośredniczyła w zakupach surowca od podmiotów trzecich z Afryki. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż złoże Lam Lam zostało wyczerpane już w roku 2014, a ilości wydobytego surowca były znacząco niższe niż wstępnie szacowano. Złoże Lam Lam to jedno z dwóch aktywów zakupionych w ramach nabycia pakietu kontrolnego akcji AFRIG w 2013 roku. Wstępne rozliczenie nabycia AFRIG zaprezentowano w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. Wartość złoża szacowana była na 126 mln zł, a jego wielkość na 1,5 mln ton.

Drugie aktywo to złoże Kebemer, którego wartość na dzień nabycia wstępnie szacowano na 168 mln zł, a wielkość na 56 mln ton. Na koniec kolejnego okresu sprawozdawczego (koniec 2014 r. – ostateczne rozliczenie nabycia) wartości jednostkowe tych dwóch aktywów zmieniły się diametralnie, a kierunek zmian polegał na alokowaniu większej wartości na złoże Kebemer, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości złoża Lam Lam. Jednocześnie utrzymano wartość ogółem obu złóż na poziomie zbliżonym do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Spółka zależna AFRIG prowadzi aktualnie prace związane z poszukiwaniem fosforytów na obszarze złoża Kebemer, jednakże mając na uwadze fakt, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku AFRIG nie uzyskała jeszcze koncesji wydobywczej, a także nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą wydobycie, przyjęcie założenia rozpoczęcia wydobycia w 2016 roku, a tym bardziej wydobycia znaczących dla spółki ilości fosforytów było i jest, zdaniem spółki, bezpodstawne.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 429