Grupa Azoty sygnatariuszem listu na rzecz utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Grupa Azoty sygnatariuszem…

Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce – znalazła się w gronie sygnatariuszu listu intencyjnego na rzecz budowy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Dokument został podpisany podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ireneusza Zyski, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dokument w imieniu Zarządu Grupy Azoty S.A. podpisał wiceprezes zarządu Grupy Azoty Marek Wadowski.

Strony wyraziły wolę nawiązania współpracy i podjęcia konkretnych działań w celu budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Dolnośląskiego. 

Sygnatariusze zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego oraz badawczo-rozwojowego, dzięki któremu możliwe będzie zbudowanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

- Trudno o lepsze miejsce i czas do rozpoczęcia współpracy w ramach Dolnośląskiej Doliny Wodorowej niż trwające właśnie XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dzisiejsze wydarzenie  stanowi znakomity przykład wsparcia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wkrótce Rada Ministrów przyjmie Polską Strategię Wodorową, która wyznacza ramy rozwoju tego nowego sektora gospodarki oraz formułuje cele strategiczne do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Ponadto, niedługo interesariusze rynku z obszaru biznesu i nauki oraz przedstawiciele administracji publicznej podpiszą Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, którego zasadniczym celem jest wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego i gospodarczego, wyrażające się we wzroście local content – podkreślił Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Grupa Azoty jako największy producent wodoru w Polsce, angażuje się w wiele inicjatyw związanych z budową krajowej gospodarki wodorowej. W lipcu ubiegłego roku, Grupa znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego – podpisanego z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska -   o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Spółka jest także członkiem Europejskiego Sojuszu Wodorowego, zainicjowanego przez Komisję Europejską, którego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie.

- Wodór produkowany przez Grupę Azoty jest wytwarzany z gazu  ziemnego i wykorzystywany przede wszystkim w procesie syntezy amoniaku. Jednocześnie już teraz prowadzimy działania w kierunku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co z kolei pozwoli nam produkować tzw. „zielony wodór”. Nie mam wątpliwości, że rozwój technologii wodorowych jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć w tym procesie. W imieniu Grupy Azoty, dziękuję Panu Premierowi i Panu Ministrowi za zaproszenie do udziału w inicjatywie przybliżającej nas do budowy krajowej gospodarki wodorowej – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu, Grupa Azoty S.A.

W podpisaniu listu uczestniczył również prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Paweł Stańczyk.

- W Grupie Azoty ZAK przygotowujemy się do uruchomienia laboratorium analityki wodorowej. Zakupiliśmy już konkretne wyposażenie, opracowaliśmy plany rozbudowy części instalacji. Obecnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich wymaganych parametrów wodoru jako paliwa na potrzeby branży automotive, dlatego chcemy zagospodarować tę niszę. Jestem przekonany, że nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie technologii wodorowych oraz wysokie kompetencje w analityce chemicznej okażą się cennym wkładem w utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – komentuje Paweł Stańczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Na mocy podpisanego listu intencyjnego, strony zadeklarowały także wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego regionu w celu budowy łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Sygnatariusze będą również podejmować działania nakierowane na zwiększenie znaczenia technologii wodorowych poprzez wspieranie podmiotów współpracujących na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.


Czytaj więcej:
brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska