Grupa MOL aktualizuje strategię rozwoju 2030

Grupa MOL aktualizuje strategię…

Rada Dyrektorów zatwierdziła dokument ''MOL Group 2030+'', stanowiący zaktualizowaną, długoterminową strategię rozwoju Grupy MOL, ogłoszoną pierwotnie w 2016 r. Nowa strategia bierze pod uwagę nowe założenia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a także prezentuje długoterminową wizję rozwoju biznesu również po roku 2030.

- Dotychczasowa, długoterminowa strategia MOL 2030, okazała się przyszłościowa, wiarygodna i właściwa co do kierunków. W ciągu ostatnich lat, MOL wykonał kilka ważnych strategicznie kroków we właściwym kierunku. W ostatnim czasie obserwujemy jednak bezprecedensowe tempo zmian, również w zakresie transformacji energetycznej, zakładającej ekologiczne rozwiązania. Stąd nasza zaktualizowana strategia zakłada przyspieszenie transformacji biznesu MOL, w celu wzmocnienia odporności i zdolności do kształtowania przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju. Będziemy więc z nową determinacją pracować nad dalszą poprawą efektywności, jednocześnie poszukując nowych możliwości biznesowych. Jedna kwestia pozostaje jednak niezmienna od 2016 r.: podtrzymujemy nasze zobowiązanie, by zreformować nasze tradycyjne operacje oparte na paliwach kopalnych, w kierunku zrównoważonego, niskoemisyjnego modelu biznesowego - powiedział Zsolt Hernádi, prezes i CEO MOL.

Strategiczne kierunki transformacji biznesu pozostają niezmienione. Podtrzymując prognozę strukturalnego, długookresowego obniżania się popytu na paliwa kopalne w Europie, MOL będzie w jeszcze szybszym tempie rozwijał przejście segmentu Downstream w kierunku chemii, by docelowo stać się wiodącą w regionie, zrównoważoną firmą chemiczną. W segmencie Usług konsumenckich z kolei, firma podtrzymuje plany budowy zaawansowanej, wspieranej przez technologie oferty detalicznej, a także dalszy rozwój kompleksowych usług w zakresie mobilności.

- Jedną z najmocniejszych stron MOL jest odporny, dobrze zbalansowany, zintegrowany model biznesowy. Aby utrzymać tę odporność i być w stanie kształtować naszą przyszłość, będziemy musieli stale dostosowywać nasze portfolio, odpowiadając na wyzwania nowej, niskoemisyjnej gospodarki - mówi Zsolt Hernádi.

Segment Downstream: transformacja w kierunku wysokowydajnego, zrównoważonego, wiodącego biznesu chemicznego. Segment Downstream w grupie MOL wciąż ma odpowiadać za znaczącą część generowanych przychodów, do 2025 r. zapewniając Grupie ponad 1,2 mld USD EBITDA. Kolejne 150 mln USD ma pochodzić z projektów poprawiających wydajność. Przyspieszone zostaną jednak pracę nad przestawieniem biznesu z paliw kopalnych, w stronę chemii. W tym celu, do roku 2030, 1,8 mln ton mocy przerobowych Grupy zostanie przekierowane z produkcji paliw, na produkcję surowców petrochemicznych. Cel ten zostanie osiągnięty w dwóch cyklach inwestycyjnych, przy zastosowaniu najwydajniejszych technologii. Rozpoczęcie wspomnianych cykli zaplanowano odpowiednio na lata 2027 i 2030. Jednocześnie, MOL będzie coraz mocniej włączał rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego do swojego modelu biznesowego, dzięki szerszemu wykorzystaniu odpadów i biopaliw w produkcji, większej skali recyklingu oraz wykorzystaniu możliwości wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla w celu znacznej redukcji śladu węglowego całego segmentu. Całkowite nakłady inwestycyjne związane z transformacją segmentu Downstream mogą sięgnąć 4,5 mld USD w ciągu następnych dziesięciu lat.

Usługi konsumenckie: dalszy rozwój zaawansowanej, wspieranej technologiami oferty detalicznej oraz zintegrowanych, kompleksowych usług z zakresu mobilności, przy jednoczesnym stałym wzroście przychodów i przepływów pieniężnych do 2030 r. Segment usług konsumenckich znacznie zwiększy swój udział w wynikach Grupy, osiągając roczny wynik EBITDA na poziomie 700 mln USD do roku 2025. W latach 2021-25, skumulowane przepływy pieniężne w tym segmencie sięgną 2 mld USD. W najbliższym czasie, nakłady inwestycyjne w tym segmencie zostaną skierowane na dalszy rozwój oferty spożywczej oraz standaryzację i cyfryzację procesów w ramach sieci. W kolejnych krokach, planowana jest natomiast dywersyfikacja kanałów sprzedaży, rozwój oferty paliw alternatywnych oraz kompleksowej oferty usług w zakresie mobilności.

Segment Upstream (eksploracja i produkcja): głównym celem jest generowanie dodatnich przepływów pieniężnych, zarządzanie spadkami w Europie, oportunistyczne podejście do projektów międzynarodowych oraz inwestycje w zakresie wychwytywania, utylizacji i przechowywania (CCUS). Istniejące zasoby będą nadal zarządzane w sposób umożliwiający maksymalizację przepływów pieniężnych i tworzenie wartości. Przy średniej cenie 50 USD za baryłkę, przepływy pieniężne w latach 2021-25 powinny sięgnąć w tym segmencie poziomu 1,8 mld USD. Cel ten wymagać będzie kontroli kosztów i efektywnego zarządzania spadającą produkcją w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także aktywnego, lecz oportunistycznego podejścia do projektów międzynarodowych, bez określania planów ilościowych. MOL planuje wykorzystać znajomość geologii Kotliny Panońskiej na Węgrzech, by stać się kluczowym graczem w dziedzinie wychwytywania, utylizacji i przechowywania dwutlenku węgla w regionie do roku 2030. Pozwoli to również wesprzeć plany przejścia na model całkowicie neutralny pod względem emisji.