Grupa MOL aktualizuje strategię rozwoju 2030

- Zyskowność i zrównoważony model biznesu wcale się nie wykluczają. Przeciwnie, muszą iść ze sobą w parze. Nie można rozwijać się w sposób zrównoważony nie generując przychodów. Nie można też osiągać przychodów, nie skupiając się na tym, w jaki sposób są generowane. Od pewnego czasu ta zależność jest wyraźnie widoczna, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej zrozumiała dla wszystkich. Wszyscy chcemy żyć w lepszym, bezpieczniejszym i czystszym świecie, a żeby to osiągnąć musimy przejść na niskoemisyjny, zamknięty model biznesowy - mówi Zsolt Hernádi

Nowe inwestycje w niskoemisyjne projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. MOL planuje znacząco zwiększyć poziom inwestycji przyjaznych środowisku, zgodnych z taksonomią UE. Do roku 2030 połowa nakładów inwestycyjnych ma spełniać ten warunek, natomiast do 2050 r. lub wcześniej, wszystkie inwestycje grupy będą ''zielone''. MOL chce również odegrać ważną rolę w kształtowaniu niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki inwestycjom w nowe projekty z zakresu m.in. integracji i utylizacji odpadów, wychwytywania, utylizacji i przechowywania dwutlenku węgla (CCUS), zaawansowanych biopaliw, a także możliwych okazji inwestycyjnych związanych z wodorem. W ciągu kolejnych pięciu lat, MOL przeznaczy kwotę 1 mld USD na nowe, niskoemisyjne projekty biznesowe, aby zająć pozycję lidera gospodarki obiegu zamkniętego w regionie.

Do 2030 znaczna redukcja emisji. Do 2050 pełna zgodność z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. W zgodzie z postanowieniami porozumienia paryskiego, a także mając na uwadze konieczność podjęcia skoordynowanych, globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatu, MOL czuje się w obowiązku uczestniczyć w wysiłkach na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów w związku z prowadzonymi operacjami. Stąd, do roku 2030 firma planuje ograniczenie emisji na poziomie Grupy o 30 proc., osiągając neutralność klimatyczną segmentów poszukiwawczo-wydobywczego oraz usług konsumenckich (w zakresie 1 i 2). Emisje w segmencie Downstream do tego czasu zostaną ograniczone o 20 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 r.). MOL podziela również ambicje UE, by do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną (w zakresach 1, 2 i 3) i zamierza aktywnie uczestniczyć w rewolucji przemysłowej, niezbędnej, by tę neutralność osiągnąć. 

- Niezbędnym składnikiem sukcesu dla firmy tak dużej, jak MOL, jest zdolność pozyskiwania, rozwijania i utrzymywania talentów. Nasi utalentowani pracownicy są absolutnie najważniejszym zasobem nie tylko dla nas, ale i dla całej gospodarki. Zarządzanie tak złożoną transformacją, jaką rozpoczął MOL, wymaga nie tylko zróżnicowanej i włączającej kultury pracy. Niezbędna jest również współpraca z lokalnymi społecznościami, partnerami, prawodawcami, tak, aby włączyć we wspólny cel transformacji energetycznej wszystkie warstwy społeczeństwa - mówi Zsolt Hernádi. 

Plany w zakresie zrównoważonego rozwoju znajdą odzwierciedlenie w czterech najważniejszych obszarach: ludzi i społeczności, zdrowia i bezpieczeństwa, uczciwości i przejrzystości oraz klimatu i środowiska. Założenia dotyczące różnorodności i integracji stanowią podstawowe wartości MOL, stąd plany zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach zatrudnienia, by osiągnąć poziom 30 proc. na stanowiskach kierowniczych. Firma w większym zakresie skupi się także na kwestiach związanych ze zdrowiem i dobrostanem pracowników. Wskaźnik trwałego zaangażowania pracowników ma pozostać na poziomach powyżej 75; wzmocnieniu ma ulec także zaangażowanie społeczności, co pozwoli firmie stać się ich zaufanym partnerem. Do 2025 r. całkowity wskaźnik rejestrowanych wypadków (TRIR) spadnie z kolei poniżej 1.0. Do końca 2022 r. w całej Grupie wprowadzona zostanie również nowa strategia odpowiedzialnych zakupów; świadomość dotycząca etyki i praw człowieka nadal będzie promowana pośród pracowników i zarządu. Nastąpi również dalsza redukcja negatywnych skutków prowadzonej działalności na środowisko naturalne (poza redukcją emisji CO2). 

- Każda transformacja jest z natury złożonym, długim i często bolesnym ćwiczeniem. Jestem jednak przekonany, że nasza odświeżona strategia utrzyma nas na właściwej drodze do tego, by rozwijać się jako wiodący gracz w dziedzinie niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego, oferującego swoim pracownikom ekscytujące możliwości, stale poprawiającego doświadczenia klientów i współpracującego z partnerami w sposób konstruktywny. Jednocześnie, nadal będziemy zapewniać stabilny, przewidywalny dochód naszym inwestorom - dodał Zsolt Hernádi.

Założenia finansowe na lata 2021-25: w pełni finansowana transformacja, stały, przewidywalny dochód dla akcjonariuszy oraz mocny bilans. Nawet według konserwatywnych średnioterminowych prognoz, MOL będzie w stanie generować odpowiedne przepływy pieniężne w latach 2021-25. Wynik EBITDA będzie rósł z poziomu 2,3 mld USD w roku 2021 do 2,6 mld USD w roku 2025, pokrywając utrzymanie strategicznych nakładów inwestycyjnych na poziomie przynajmniej 3,5 mld USD, z czego 1 mld USD będą stanowić inwestycje w nowe, niskoemisyjne projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, a także stabilny poziom dywidendy. Priorytetem pozostaje utrzymanie silnego profilu finansowego, dzięki solidnemu bilansowi i znaczącym zapasom finansowym. Ta elastyczność może zostać wykorzystana do finansowania nowych możliwości inwestycyjnych, w tym opłacalnych fuzji i przejęć w każdej z linii biznesowych.