Grupa MOL aktualizuje swoją strategię długoterminową z 2016 roku

Grupa MOL aktualizuje swoją…

Grupa MOL zaktualizowała swoją strategię długoterminową Shape Tomorrow: dąży do uczynienia regionu zieleńszym, bardziej samowystarczalnym i konkurencyjnym. Grupa MOL zapewnia inteligentną transformację dzięki rozwiązaniom przyszłości: inwestycjom w dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa dostaw w regionie, tworzeniu wartości z odpadów i kształtowaniu przyszłości transportu dzięki innowacyjnym technologiom. Zaktualizowana strategia kładzie większy nacisk na odnawialne paliwa, zielony wodór, biometan i energię geotermalną. Do 2030 r. Grupa wyda ponad 4 mld USD na zielone inwestycje, dążąc do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

- W 2016 r. jako jedni z pierwszych w branży naftowo-gazowej ogłosiliśmy, że będziemy dywersyfikować działalność, odchodząc od paliw kopalnych i stopniowo rozwijając się w branży petrochemicznej oraz usługach konsumenckich. Od ośmiu lat podążamy w tym samym kierunku, ale musimy wziąć pod uwagę, że ostatnie lata przyniosły radykalne wyzwania i zmiany w branży energetycznej. Nadszedł czas, aby ponownie zaktualizować naszą strategię, ponieważ cele zrównoważonego rozwoju stały się bardziej ambitne, a popyt na paliwa kopalne pozostaje silny. Nie wierzymy w dogmatyczne podejście, szukamy inteligentnych rozwiązań. Idziemy naprzód w trzeźwy, pragmatyczny sposób, umożliwiając zieloną transformację energetyczną, a jednocześnie bezkompromisowo gwarantując bezpieczeństwo dostaw energii, konkurencyjność naszej firmy i tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy - powiedział Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL - Oznacza to, że oprócz tradycyjnej działalności biznesowej, będziemy wykorzystywać zieloną energię, aby uczynić naszą firmę, a tym samym cały region Europy Środkowej, bardziej zrównoważonym, samowystarczalnym i konkurencyjnym. Tworzymy wartość z odpadów, uruchamiamy gospodarkę o obiegu zamkniętym i kontynuujemy wzmacnianie bezpieczeństwo dostaw. Nie ma wątpliwości, że transformacja energetyczna musi zostać przeprowadzona, a bardzo ambitne cele wyznaczone przez Unię Europejską osiągnięte. Leży to w interesie nas wszystkich. Grupa MOL, jako wiodąca firma w branży w Europie Środkowej, robi wszystko, co w jej mocy, aby osiągnąć te cele i przekształcić firmę. Oczywiste jest jednak, że nie da się tego zrobić w pojedynkę i nie jest sprawiedliwe, jeśli wszystkie koszty transformacji energetycznej zostaną przeniesione na przedsiębiorstwa przemysłowe. Cele wspólnotowe można osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem, dzięki inteligentnym regulacjom i współpracy na wszystkich poziomach. Grupa MOL chce być partnerem w tym wspólnym europejskim wysiłku.


shape-tomorrow-strategia-grupy-mol

Głównym priorytetem zaktualizowanej strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie stabilnej zielonej transformacji. Aby to osiągnąć, firma wzmacnia swój tradycyjny portfel aktywów i do 2030 r. przeznaczy ponad 4 mld USD na zielone inwestycje. Kluczowe założenia zaktualizowanej strategii w podziale na obszary działalności są następujące.

Segment rafineryjno-petrochemiczny (Downstream) kontynuuje wzmacnianie swojej pozycji wśród europejskich rafinerii, jednocześnie dynamicznie dostosowując się do zmieniających się potrzeb transportu i gospodarki. Paliwa odnawialne otwierają nowe możliwości w zakresie zrównoważonego transportu: zaktualizowana strategia skupia się na produkcji biometanu i zielonego wodoru, podczas gdy gospodarka o obiegu zamkniętym zwiększy udział biokomponentów i odpadów w produkcji. Aby odejść od paliw kopalnych, Grupa MOL do 2030 r. zainwestuje 1 mld USD w integrację odpadów, recykling i inwestycje chemiczne na średnią skalę.

Firma sprawi, że rafinacja będzie bardziej elastyczna, aby sprostać wymaganiom otoczenia gospodarczego i regulacyjnego oraz jeszcze bardziej wzmocnić bezpieczeństwo dostaw w regionie. Grupa MOL wyda do 2030 r. ponad 1 mld USD na projekty związane z efektywnością energetyczną, zwiększenie udziału zrównoważonych paliw w portfolio oraz istotne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze swojej działalności. Aby osiągnąć te cele, zwiększone zostanie wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej w całej Grupie MOL, szczególnie w segmencie rafineryjno-petrochemicznym.

Segment wydobywczy (Upstream) odgrywa kluczową role w finansowaniu transformacji na poziomie całej Grupy, a spowolnienie naturalnego spadku produkcji pozostaje priorytetem. Grupa MOL utrzyma produkcję na średnim poziomie co najmniej 90 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy dziennie przez kolejne 5 lat. Oprócz konwencjonalnej produkcji węglowodorów, segment wzmacnia projekty neutralne emisyjnie: firma wykorzystuje swoje istniejące kompetencje do rozpoczęcia poszukiwań geotermalnych, uruchamia pilotażowy projekt litowy i koncentruje się na budowaniu zdolności magazynowania w ramach projektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Upstream w dalszym ciągu wzmacnia też współpracę transgraniczną między MOL i INA, optymalizuje swoją infrastrukturę i wspiera bezpieczeństwo dostaw w regionie poprzez poprawę wydajności i optymalizację kosztów. Będzie też dalej dywersyfikować swoje międzynarodowe portfolio i nawiązywać strategiczne partnerstwa.

Dział detaliczny (usług konsumenckich) dąży do tego, aby do 2030 r. osiągać wynik EBITDA w wysokości 1 mld USD rocznie. Będzie to wymagało dalszego rozwoju i optymalizacji sieci stacji na istniejących i potencjalnych nowych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma planuje zwiększyć udział produktów pozapaliwowych we wszystkich transakcjach do 65% w roku 2025 oraz 85% w 2030. Co więcej, jej celem jest posiadanie bazy 10 milionów użytkowników aplikacji MOL Move w regionie. MOL będzie nadal przekształcał stacje paliw, rozszerzając i wzmacniając ofertę gastronomiczną. Zgodnie z potrzebami rynku będzie też w dalszym ciągu rozwijać swoje rozwiązania dla transportu, sieć ładowania pojazdów elektrycznych, a także przygotowywać się do upowszechnienia się pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Zintegrowany model biznesowy Grupy MOL dostarcza unikalnego w skali Europy rozwiązania na jedno z najistotniejszych wyzwań środowiskowych: zarządzanie odpadami. Firma uznaje odpady za cenny surowiec i źródło energii, w związku z czym zwiększy wskaźniki recyklingu do 65% do 2035 r., jednocześnie ograniczając składowanie odpadów do 10%. Zarządzanie odpadami może potencjalnie zapewnić sektorowi naftowemu, chemicznemu i energetycznemu w regionie 1,5 mln ton surowca rocznie począwszy od 2030 roku.

Ponieważ zakłada się, że do 2030 r. Grupa MOL ze względu na dekarbonizację segmentu rafineryjno-petrochemicznego będzie zużywać rocznie około 2500 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, firma buduje własne portfolio OZE. Fabryka zielonego wodoru w Százhalombacie również będzie zasilana energią odnawialną. Według założeń większość produkcji pochodzić będzie z wykorzystania energii słonecznej, Grupa rozważa też dodatkowe źródła odnawialne i rozwiązania w zakresie magazynowania.