Grupa Sirmax uzyskała sześć nowych certyfikatów

Grupa Sirmax uzyskała sześć…

Sirmax Group, firma z siedzibą w Padwie specjalizująca się w produkcji granulatów termoplastycznych do szerokiego zakresu zastosowań, nieustannie doświadcza pozytywnych rezultatów swoich strategicznych inicjatyw mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i zwiększenie kontroli nad dostawcami i łańcuchem dostaw. Ponadto firma uzyskała certyfikaty Great Place To Work zarówno w USA, jak i w Indiach. Firma demonstruje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, uzyskując sześć nowych certyfikatów. Certyfikaty te obejmują różne aspekty zarządzania, odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju produktów.

W sferze korporacyjnej Sirmax otrzymał EcoVadis Sustainability Assessment, który ocenia wpływ firm na łańcuch dostaw. W oparciu o konkretne dane, celem tej oceny jest poprawa praktyk środowiskowych i społecznych, wykorzystując wpływ globalnych łańcuchów logistycznych. Sirmax zdobył prestiżowe oznaczenie EcoVadis Silver, co jest świadectwem jego wymiernych wysiłków w zakresie ochrony środowiska, praktyk pracowniczych, praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień. EcoVadis to pierwsza platforma współpracy, która umożliwia firmom monitorowanie wyników ich dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju w 150 sektorach. Wiarygodne oceny i narzędzia monitorowania dostarczane przez EcoVadis umożliwiają firmom zarządzanie ryzykiem i włączanie eko-innowacji do ich globalnych łańcuchów dostaw.

Sirmax poczynił również postępy w indeksie Carbon Disclosure Project (CDP), zaprojektowanym w celu ułatwienia sprawozdawczości środowiskowej poprzez dostarczanie informacji na temat wpływu na klimat inwestorom, firmom i rządom. Powszechnie przyjęty przez duże firmy na całym świecie, indeks CDP dysponuje największą bazą danych na temat korporacyjnych emisji gazów cieplarnianych i strategii wdrożonych w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Głównym celem CDP jest zwiększenie przejrzystości w zakresie wpływu na środowisko, dostarczanie danych i informacji inwestorom i podmiotom finansowym. Indeks opiera się na czterech kwestionariuszach powiązanych z czterema programami: Programem Zmian Klimatycznych, Programem Wodnym, Programem Leśnym i Programem Łańcucha Dostaw. Sirmax zyskał dwie pozycje w stosunku do poprzedniej oceny, podnosząc swoją ocenę z D do C w skali od A (najwyższa) do D (najniższa). Osiągnięcie to nie tylko wyrównuje Sirmax ze średnią globalną, ale także zbliża firmę do średniej branżowej wynoszącej B.

Certyfikat ISCC PLUS jest dobrowolnym standardem powiązanym z celami zrównoważonego rozwoju zawartymi w Agendzie 2030. Koncentruje się on na podstawowej koncepcji, że aby zagwarantować spełnienie wymagań produktu, należy zweryfikować jego zrównoważony rozwój w całym łańcuchu produkcyjnym. Zaczyna się to od wykorzystania zrównoważonych surowców i biomasy (materiałów pochodzenia organicznego, często pochodzących z odpadów z działalności rolniczej). Podstawowymi kryteriami standardu są zrównoważony rozwój i identyfikowalność (w tym przypadku wykazana przez bilans masy) w całym łańcuchu dostaw produktu. Koncentruje się na zrównoważonym zarządzaniu produkcją i weryfikacji łańcucha dostaw oraz identyfikowalności, a także monitorowaniu wyprodukowanych ilości i wydajności przetwarzania.

W dziedzinie certyfikacji produktów, godnym uwagi osiągnięciem jest wydanie przez Underwriters Laboratories (UL), niezależną agencję zajmującą się certyfikacją i bezpieczeństwem, certyfikatu HB Yellow Paper dla całej gamy okrągłych mieszanek na bazie polipropylenu. Testy odporności ogniowej, kluczowe dla sektora urządzeń gospodarstwa domowego, zostały przeprowadzone na dwóch różnych rodzinach produktów o różnym odsetku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego, a mianowicie Green Isofil (PP z dodatkiem wypełniaczy mineralnych) i Green Isoglass (PP wzmocniony włóknem szklanym). Sirmax jest jedną z pierwszych firm, które uzyskały certyfikat HB Yellow Paper dla materiałów pochodzących z recyklingu odpowiednich dla sektora AGD. Chociaż sektor ten był początkowo wykorzystywany jako pilotażowy, certyfikat ten można łatwo rozszerzyć na inne sektory zastosowań.

Wreszcie, Sirmax uzyskał dodatkowe certyfikaty związane z zarządzaniem, potwierdzające zaangażowanie Grupy na rzecz swoich pracowników. Spółki zależne w Stanach Zjednoczonych (Sirmax North America) i Indiach (Autotech-Sirmax JV) otrzymały międzynarodowy certyfikat Great Place to Work, potwierdzający inicjatywy skierowane do pracowników i ogólne środowisko pracy w zakładach. Sirmax utrzymuje pozytywną pozycję w globalnym Indeksie Zaufania z 60% pozytywnych odpowiedzi, a informacje zwrotne zebrane za pomocą kwestionariusza dostarczają cennych spostrzeżeń na temat ulepszeń. W szczególności wiarygodność uzyskała 62% pozytywnych odpowiedzi, szacunek wyniósł 60%, uczciwość 55%, duma 60%, a spójność 65%. Pytania, które uzyskały najwyższą średnią pozytywnych odpowiedzi, dotyczą bezpieczeństwa w miejscu pracy, dostępności i zaufania menedżerów, współpracy z kolegami, procesów wdrażania, integracji i zadowolenia klientów. Decydującym czynnikiem w amerykańskich zakładach była mieszanka różnych kultur, unikalny element w firmie. Ta mieszanka kulturowa z powodzeniem tworzy otwarte i integracyjne środowisko, w którym wszyscy ludzie dążą do wspólnego celu.

- Jesteśmy dumni z tych wyróżnień - komentuje Leonardo Forner, Group Marketing & Sustainability Coordinator w Sirmax. - Nasza podróż była złożona i wymagała stopniowego podejścia angażującego wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Uzyskane przez nas certyfikaty symbolizują sukces dotychczasowej pracy. Nasze zaangażowanie pozostaje niezachwiane, skupione wokół naszych czterech głównych filarów: produktu, procesu, ludzi i łańcucha dostaw.