Informacja o zmianach w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Informacja o zmianach w składzie…

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. podjęła uchwały o odwołaniu następujących Członków Zarządu Spółki: Pana Tomasza Hinca, Pana Mariusza Graba, Pana Filipa Grzegorczyka, Pana Grzegorza Kądzielawskiego, Pana Marcina Kowalczyka.

Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od momentu podjęcia uchwały do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty S.A.

  • Pan Krzysztof Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
  • Pan Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu
  • Pan Zbigniew Paprocki – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk złożył oświadczenie, z którego wynika, że działalność przez niego wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy on w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Krzysztofa Kołodziejczyka, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do raportu bieżącego z 19 lutego br. Grupa Azoty S.A. przekazała informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Kołodziejczyka.


Czytaj więcej:
brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska

Reportaże

Forum