Jest Dyrektywa Ramowa Unii Europejskiej w sprawie odpadów

Jest Dyrektywa Ramowa Unii… Przemysł tworzyw sztucznych z zadowoleniem przyjął porozumienie dotyczące Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej w sprawie odpadów. Przyjęty właśnie dokument pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przyczyni się do wzrostu korzyści dla ochrony klimatu.

Parlament Europejski zaakceptował poprawioną dyrektywę ramową Unii Europejskiej w sprawie odpadów. Dyrektywa oznacza poważny krok ku ulepszeniu racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi i ograniczeniu składowania odpadów na wysypiskach w Europie, zmniejszając w ten sposób emisję gazów cieplarnianych i przyczyniając się do ochrony klimatu.

- Europa nie może dłużej pozwolić sobie na marnotrawienie odpadów. Głosowanie nad przyjęciem dyrektywy zwróciło uwagę na znaczenie odpadów jako cennych zasobów. Odpady wysokokaloryczne są cennym i bogatym energetycznie zasobem, którego nie należy składować na wysypiskach. Każdy poddany recyklingowi lub odzyskowi element przeciwdziała szkodliwej emisji metanu na wysypiskach - mówi Jan-Erik Johansson, Dyrektor ds. Wspierania Inicjatyw PlasticsEurope. - Badania, przeprowadzone ostatnio przez Instytut Badawczy Prognos, dowodzą, że zaniechanie składowania odpadów wysokokalorycznych na wysypiskach w całej Europie pozwoliłoby zaoszczędzić do 27 proc. emisji dwutlenku węgla z założonego przez Unię Europejską do 2020 r. poziomu redukcji emisji CO2.

Przyjęta Dyrektywa zawiera przede wszystkim definicję recyklingu, która obejmuje obie technologie recyklingu, zarówno tradycyjną - recyklingu mechanicznego jak i nową - recyklingu surowcowego. Zmiana ta ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia kontynuacji rozwoju innowacyjności w technologiach recyklingu i sprzyja stosowaniu technologii przyjaznych środowisku i inwestowaniu w nie.

Ponadto, przemysł tworzyw sztucznych, a konkretnie PlasticsEurope, z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zaaprobowany tekst zaleca elastyczne stosowanie hierarchii odpadów, co pozwala na ustalenie preferowanej kolejności kategorii traktowania odpadów. Występujący w dyrektywie zapis umożliwia odstępstwo od założonej hierarchii traktowania odpadów, jeżeli jest to usprawiedliwione perspektywą cyklu życiowego produktu. Elastyczne podejście do stosowania dla danego strumienia odpadów takich opcji zagospodarowania, które przyniosą najwięcej korzyści ekologicznych i środowiskowych przyczyniając się do racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi i do ochrony klimatu.

Także z tego powodu europejski przemysł tworzyw sztucznych z zadowoleniem przyjął fakt, że zatwierdzona dyrektywa wytycza drogę do klasyfikacji jako odzysk wydajnych energetycznie instalacji do odzysku energii z odpadów. - Razem z założeniami dyrektywy dotyczącej wysypisk ta klasyfikacja będzie istotnym impulsem dla państw członkowskich do unikania składowania odpadów na wysypiskach. Ze względu na ograniczona dostępność źródeł energii, powinniśmy zrobić użytek z każdego, opłacalnego sposobu uzupełnienia paliw kopalnych - dodaje Jan Erik Johansson.


Reportaże

Forum