Lanxess ponownie zwiększa prognozę na rok obrotowy 2021

Lanxess ponownie zwiększa…

Po dobrym drugim kwartale bieżącego roku koncern Lanxess ponownie zwiększa prognozy danych za cały rok 2021. Działający w branży chemicznej koncern obecnie szacuje, że zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych wyniesie pomiędzy 1 a 1,05 mld EUR. Prognoza uwzględnia zakończone na początku sierpnia przejęcie spółki Emerald Kalama Chemical – transakcja ta zwiększy wskaźnik EBITDA o ok. 35 mln EUR do końca 2021 roku. Wcześniej koncern Lanxess szacowała zysk na poziomie pomiędzy 950 mln a 1 mld EUR. 

W drugim kwartale roku zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych wzrósł znacząco w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym w znacznej mierze wskutek pandemii (o 23,7 proc.) z 224 do 277 mln EUR. Do wzrostu przyczynił się przede wszystkim rosnący popyt ze strony branży motoryzacyjnej, na czym skorzystał w szczególności segment Engineering Materials (segment materiałów inżynierskich). Znaczący wzrost nastąpił również w segmencie Consumer Protection (segment produktów z zakresu ochrony konsu-mentów) – zysk dotarł do wysokiego poziomu z poprzedniego roku. Nagły wzrost cen surowców we wszystkich segmentach Grupa była w stanie w dużej mierze przenieść na klientów, korygując ceny sprzedaży. Niekorzystny wpływ na wysokość zysku miały kursy walutowe (w szczególności kurs dolara amerykańskiego), wysokie koszty transportu oraz znaczący wzrost kosztów energii, zwłaszcza w Niemczech. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 15,1 proc. wobec 15,6 proc. w tym samym kwartale rok wcześniej.

– W drugim kwartale nasza działalność nadal rozwijała się dobrze. Wolumeny powróciły do poziomów sprzed pandemii. Jesteśmy spokojni o drugą połowę roku. Przy tym rozmachu i udanym przejęciu Emerald Kalama Chemical jesteśmy w stanie ponownie przyspieszyć na ścieżce wzrostu i podwyższyć prognozę danych za cały rok – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG. 

Sprzedaż w Grupie w drugim kwartale roku wzrosła znacząco: o 27,5 proc. do poziomu 1,831 mld z 1,436 mld w roku poprzednim. Zgodnie z oczekiwaniami zysk netto z działalności kontynuowanej był znacznie niższy od ubiegłorocznych 803 mln EUR – wyniósł 77 mln EUR. W drugim kwartale 2020 roku sprzedaż pakietu udziałów w spółce Currenta, będącej operatorem parków chemicznych, wygenerowała znaczną sumę w postaci przychodów nadzwyczajnych.

Szybszy wzrost w segmencie Consumer Protection po przejęciu spółki

Zaledwie w ubiegłym tygodniu koncern Lanxess zakończył drugą pod względem wielkości od początku działalności transakcję przejęcia podmiotu zewnętrznego. Przejęcie spółki Emerald Kalama Chemical wzmacnia pozycję koncernu Lanxess na atrakcyjnych wzrostowo rynkach, jak również stwarza możliwość wypracowania wysokich marż w nowych obszarach – w szczególności w segmencie produktów z zakresu ochrony konsumentów. Segment obejmuje m.in. produkty do aromatów i zapachów, a także konserwanty do żywności i napojów oraz do środków czyszczących i kosmetyków. Grupa przewiduje, że w niebawem przeprowadzi integrację nowych obszarów działalności. Przejęcie spółki Emerald Kalama Chemical oznacza, że kwota ok. 35 mln EUR będzie jedny ze składników rocznego wyniku Lanxess już w roku 2021.

Wyniki w poszczególnych segmentach działalności – rosnący popyt – wyższe zyski

Na dużym popycie i odpowiednio wyższych wolumenach zyskał seg-ment Advanced Intermediates (półprodukty zaawansowane). Na poziom sprzedaży miały wpływ również wyższe ceny. Wielkość sprzedaży sięgnęła 505 mln EUR, co oznacza wzrost o 17,4 proc. wobec ubiegłorocznych 430 mln EUR. Zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 6,8 proc. – ze 103 do 96 mln EUR, na co wpływ miały wyższe koszty energii i transportu. Zysk za analogiczny kwartał roku ubiegłego uwzględniał również pozytywne efekty cenowe, jako że spadek cen surowców nie skutkował natychmiastową korektą cen na rynku. Marża EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych zmniejszyła się zatem o 19,0 proc. z 24,0 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W segmencie Specialty Additives (dodatki specjalistyczne) silny popyt przełożył się na znacząco lepsze wyniki. Wolumeny pokaźnie wzrosły, a ceny sprzedaży były wyższe niż w roku poprzednim po przeniesieniu na klientów podwyżki cen surowców. Negatywne skutki wywarły niekorzystne zmiany kursów walutowych. Sprzedaż wzrosła o 28,5 proc. – z 442 do 568 mln EUR. Zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych wyniósł 89 mln EUR, co oznacza wzrost o 48,3 proc. wobec ubiegłorocznych 60 mln EUR. Marża EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 13,6 proc. do 15,7 proc.

Sprzedaż i zysk w segmencie Consumer Protection w drugim kwartale sięgnęły wysokiego poziomu z roku poprzedniego. Niezmiennie dobra sytuacja w obszarze środków chemicznych dla rolnictwa w Saltigo oraz dobry popyt na środki dezynfekujące w segmencie Material Protection Products skutkowały wysokimi wolumenami. Działalność przejętych spółek – INTACE oraz Theseo również pozytywnie wpłynęła na wyniki. Niekorzystne zmiany kurs walutowych rzutowały na sprzedaż i zysk. Sprzedaż wzrosła o 4,3 proc. – z 301 do 314 mln EUR. Zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych wyniósł 65 mln EUR, co oznacza spadek o 4,4 proc. wobec ubiegłorocznych 68 mln EUR. Miały na to wpływ miały wyższe koszty energii i transportu oraz konsekwencje zmiany cen. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 20,7 proc. wobec 22,6 proc. w roku poprzednim.

Segment Engineering Materials zyskał na coraz silniejszym popycie ze strony branży motoryzacyjnej – wolumeny istotnie wzrosły. Ceny sprzedaży również były wyższe niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego, na co znaczny wpływ miała pandemia. Kursy walutowe były niekorzystne. Sprzedaż w drugim kwartale wrosła o 73,8 proc. – z 244 do 424 mln EUR. Zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych wyniósł 68 mln EUR, co oznacza wzrost o 142,9 proc. z 28 mln EUR rok wcześniej – pomimo wyższych kosztów transportu i energii oraz niedostępności jednego z kluczowych dostawców. Marża EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 11,5 proc. do 16,0 proc.


Czytaj więcej: