Mniej tworzyw utylizowanych na składowiskach odpadów

Mniej tworzyw utylizowanych na składowiskach odpadów
W swoim corocznym raporcie poświęconym sytuacji w europejskim przemyśle tworzyw sztucznych, stowarzyszenie PlasticsEurope zauważa, że doszło do zmniejszenia się tworzyw utylizowanych na składowiskach odpadów.

Dzięki coraz lepszej gospodarce zużytymi tworzywami sztucznymi oraz rosnącej świadomości społecznej, ilość tworzyw kończących swój cykl życiowy na składowiskach odpadów systematycznie maleje, pomimo odnotowanego w 2010 r. (to ostatni rok poddany analizie przez PlasticsEurope) wzrostu ilości odpadów pokonsumenckich o 2,5 proc. Łączna produkcja tworzyw sztucznych w Europie osiągnęła poziom 57 mln ton. Jest to wzrost o prawie 4 proc. w porównaniu do 2009 r. Zapotrzebowanie branży przetwórczej wynosiło 46,4 mln ton, i to oznacza, że wzrosło o 4,5 proc. w stosunku do roku wcześniejszego.

Ilość odpadów pokonsumenckich wzrosła w stosunku do roku 2009 o 2,5 proc., do poziomu 24,7 mln ton, z czego 10,4 mln ton trafiło na wysypiska, a 14,3 mln ton udało się poddać odzyskowi.

Ilość odpadów poddanych recyklingowi wzrosła o 8,7 proc., dzięki większej aktywności firm zajmujących się recyklingiem, a także dzięki programom zbiórki opakowań, zwiększającym aktywność obywateli.

PlasticsEurope szacuje ponadto, że ilość tworzyw sztucznych wykorzystanych w procesach odzysku energii zwiększyła się o 9,8 proc. Stało się tak głównie dzięki większemu wykorzystaniu pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych do produkcji paliwa przeznaczonego dla elektrowni i cementowni.

Łącznie, w porównaniu do roku 2009, procesom recyklingu oraz odzysku energii poddano o 9,3 proc. więcej pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych.
Przedstawiony rysunek ilustruje zmianę wskaźników recyklingu i odzysku w latach 2009 i 2010 w porównaniu do średniorocznych zmian w latach 2006 – 2010.

W okresie 2009-2010 wzrost ten był większy niż średni wzrost w latach 2006 – 2010. Jednak ilość odpadów tworzyw sztucznych trafiających na składowiska zmniejszyła się tylko nieznacznie, ponieważ łączna ilość wytworzonych odpadów wzrosła.

Łączny recykling i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych w latach 2006-2010

Mniej tworzyw utylizowanych na składowiskach odpadów