Nowe akty prawne dla recyklingu, opakowań i tworzyw sztucznych

Ostatnie dni przyniosły kilka nowych aktów prawnych regulujących zakres funkcjonowania branży zajmującej się recyklingiem, opakowaniami oraz tworzywami sztucznymi.

Wpierw minister środowiska wydał rozporządzenie odnośnie wysokości poziomów odzysku i recyklingu jakie będą obowiązywać w naszym kraju w latach 2008-2014. Akt jest zgodny z Traktatem Akcesyjnym jaki Polska zawarła przed wejściem do Unii Europejskiej.

Wzrost nowych poziomów w większości materiałów będzie miał charakter liniowy. W szkle natomiast ustawodawca wprowadził wzrosty w latach 2008-2010 o dwa punkty procentowe, w 2011 i 2012 wzrosty o trzy punkty procentowe, a w dwóch ostatnich latach wzrosty kolejno o sześć i pięć punków procentowych.

W tym surowcu taka dynamika wzrostu pozwoli z jednej strony osiągnąć nałożony na Polskę poziom recyklingu w 2014 r. a z drugiej strony zmniejszy ryzyko niezrealizowania przez przedsiębiorców rocznych poziomów w pierwszych latach okresu 2008-2014.

Należy również podkreślić, iż w grupie tworzyw sztucznych poziom recyklingu spada z 25 proc. w 2007 r. do 16 proc. w 2008 r. Spadek ten związany jest m.in. z poziomem 22,5 proc. jaki Polska ma osiągnąć w 2014 r. Warto jednak wiedzieć, że począwszy od 2008 r. recyklingiem chemicznym nie będzie można realizować obowiązku recyklingu w tworzywach sztucznych.

Jednocześnie weszło też w życie rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych. Reguluje ono szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych i środków spożywczych bez opakowań przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego. Rozporządzenie reguluje ponadto sposób znakowania środków spożywczych.

Od początku miesiąca obowiązuje też rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. Ten akt dotyczy również sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami.

Rozporządzenie stosuje się do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz ich części wykonanych wyłącznie z tworzyw sztucznych lub składających się z dwóch lub więcej warstw, przy czym każda warstwa wykonana jest wyłącznie z tworzywa sztucznego. Warstwy są połączone ze sobą za pomocą klejów lub w inny sposób.

Czytaj więcej: Prawo 234