Odpady tworzyw sztucznych w budownictwie

Odpady tworzyw sztucznych… PlasticsEurope opublikował pierwszy europejski raport o odpadach tworzyw sztucznych w budownictwie. Wnioski? Odzysk tworzyw wzrasta, ale duże różnice między poszczególnymi państwami pozostają.

W europejskich statystykach dotyczących odpadów tworzyw sztucznych dane o zagospodarowaniu opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych stanowią obszerną grupę, natomiast praktycznie nie ma informacji czy analiz porównawczych na temat tworzywowych odpadów z sektora budowlanego – drugiego po opakowaniach największego segmentu zastosowań tworzyw sztucznych. W celu zapełnienia tej luki PlasticsEurope zleciło analizę dotyczącą zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z budownictwa i obejmującą 27 krajów UE oraz Norwegię Szwajcarię.
Analiza pokazuje, że w tych 29 krajach zagospodarowano powtórnie – poprzez ich recykling (20 proc.) oraz odzysk energii (36,2 proc.) - unikając składowania 56,2 proc. odpadów tworzyw z budownictwa. Oznacza to zdecydowany wzrost ogólnego stopnia odzysku w porównaniu do roku poprzedniego (51,9 proc.) i stanowi kontynuację pozytywnej tendencji w zarządzaniu odpadami tworzyw sztucznych w budownictwie.

Odpady tworzyw sztucznych w budownictwie


Zebrane dane wskazują na znaczne różnice w stopniu odzysku pomiędzy poszczególnymi krajami. Niemcy to przykład pokazujący, jak wiele można osiągnąć dzięki odpowiedniej infrastrukturze i prawodawstwu. Odzysk odpadów w sektorze budowlanym osiągnął tam blisko 96 proc. Jednocześnie w krajach takich jak Hiszpania, Polska czy Włochy ponad 80 proc. takich odpadów trafia na wysypiska.

W innych krajach obserwuje się bardziej subtelne różnice. W Wielkiej Brytanii, która przoduje w zakresie recyklingu (31,5 proc.) pozostałe dwie trzecie odpadów z budownictwa jest unieszkodliwiane przez składowanie na wysypiskach, czego przyczyną jest małe wykorzystanie w tym kraju procesów odzysku energii. Natomiast w krajach skandynawskich jest odwrotnie - przeważa energetyczne wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych, przy całkowitej wielkości odzysku na poziomie 80 proc.

Raport wskazuje także na dość mały udział w ogólnej ilości odpadów tworzyw sztucznych odpadów pochodzących z budownictwa. Sektor budowlany zużywa ok. 20 proc. z całkowitej ilości tworzyw sztucznych przetwarzanych w Europie. Jednocześnie tylko 5,5 proc. odpadów tworzyw sztucznych w ogólnej ilości takich odpadów pochodzi z sektora budowlanego.

Można to tłumaczyć po pierwsze tym, że w przeszłości tworzywa nie były tak powszechnie wykorzystywane w budownictwie jak obecnie, po drugie tym, że wiele zastosowań tworzyw sztucznych w budownictwie to zastosowania tzw. długotrwałe. Ponieważ w ostatnich dekadach zastosowanie wyrobów z tworzyw sztucznych w budownictwie zdecydowanie wzrosło, w miarę upływu czasu należy spodziewać się wzrostu ilości odpadów tworzyw z tego sektora w miarę kończenia się cyklu życia poszczególnych wyrobów.

Przemysł od wielu lat promuje efektywnie sposoby zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z sektora budowlanego poprzez różnego typu dobrowolne inicjatywy, takie jak np. pionierski program VinylPlus, związany ze zrównoważonym zarządzaniem polichlorkiem winylu.
Choć obecnie ilość zbieranych poużytkowych odpadów tworzyw sztucznych z sektora budowlanego jest względnie mała, to sposób ich zagospodarowania - 56,2 proc. wykorzystane jest ponownie, czyli nie jest składowane - odzwierciedla tendencję ogólnie obowiązującą dla wszystkich odpadów tworzyw, dla których stopień odzysku wynosi 57,9 proc.

Jak obiecują przedstawiciele PlasticsEurope, przemysł tworzyw sztucznych w dalszym ciągu podejmować będzie wysiłki sprzyjające zwiększaniu w skali europejskiej stopnia zagospodarowywania odpadów tworzyw sztucznych, realizując w ten sposób jeden ze swoich celów, jakim jest całkowite zaniechanie składowania tworzyw sztucznych na wysypiskach do 2020 r.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum