PIPC sygnatariuszem Deklaracji Poparcia dla Światowej Karty ICCA Responsible Care

PIPC sygnatariuszem Deklaracji…

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) podpisała Deklarację Poparcia dla Światowej Karty ICCA Responsible Care (Declaration of Support for the ICCA Responsible Care Global Charter). PIPC, podpisując deklarację Global Charter Responsible Care, wskazuje, że jako lokalna organizacja jest zaangażowana we wdrażanie globalnej inicjatywy przemysłu chemicznego, czyli Programu Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska) na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz aktywne wzmacnianie Responsible Care na całym świecie.

ICCA (ang. International Council of Chemical Associations - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych) jest stowarzyszeniem światowego przemysłu chemicznego. Jego członkami są zarówno regionalne stowarzyszenia, jak Cefic (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego), a także stowarzyszenia i organizacje krajowe.

Podpisując deklarację, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oczekuje, że firmy członkowskie Izby, a także partnerzy w całym łańcuchu wartości, będą:

  • bezpiecznie zarządzać produktami chemicznymi zgodnie z podejściem opartym na ocenie ryzyka i cyklu życia;
  • promować zapobieganie zanieczyszczeniom, minimalizację wytwarzania odpadów oraz zużycia energii i innych krytycznych zasobów na każdym etapie cyklu życia produktu chemicznego;
  • współpracować z administracją krajową i społecznością zgodnie z krajowym Programem Responsible Care.

Demonstrując to zaangażowanie, PIPC odgrywa rolę w aktywnej ochronie społeczeństwa i środowiska, działając na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i poprawiając jakość życia społeczeństwa. Światową Kartę Responsible Care podpisało blisko 60 lokalnych organizacji z całego świata, reprezentujących branżę chemiczną oraz ponad 580 przedsiębiorstw przemysłu chemicznego z całego świata, które łącznie reprezentują 96%. największych światowych firm chemicznych [1].

Program Responsible Care (w Polsce pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”) powstał na początku lat 80. w Kanadzie. To prośrodowiskowa inicjatywa realizowana przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce Program przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego krajową realizacją.

[1] Dane ze strony ICCA: https://icca-chem.org/focus/responsible-care/

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego