PSPS o bezpieczeństwie pożarowym budynków z ociepleniami ze styropianu

PSPS o bezpieczeństwie pożarowym…

Stanowisko PSPS wobec pojawiających się w mediach branżowych, wprowadzających w błąd informacji, sugerujących wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa pożarowego polskich budynków z uwagi na rosnącą grubość wyrobów ze styropianu stosowanych w ociepleniach ścian zewnętrznych.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zwraca uwagę, że powtarzające się w mediach branżowych informacje wskazujące na wzrost zagrożenia pożarowego budynków wynikający z rosnącej grubości termoizolacji ze styropianu stosowanych w ociepleniach ścian zewnętrznych są nierzetelne i mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa polskich budynków oraz niekorzystnie wpływać na decyzje zakupowe odbiorców wyrobów budowlanych w tym konsumentów. 

Płyty styropianowe w systemach ETICS, są dominującym w Polsce i większości Europy rozwiązaniem, stosowanym w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków od blisko 70 lat.  

Wszystkie stosowane na Polskim rynku systemy ociepleń ETICS ze styropianem posiadają klasyfikację jako nierozprzestrzeniające ognia, uzyskaną zgodnie z Polską Normą PN-B-02867:2013 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji, co jest warunkiem dopuszczenia systemu do stosowania. 

Obowiązująca metoda badań i klasyfikacji rozprzestrzeniania ognia wymaga, aby badaniu podlegał układ o  maksymalnej grubości w jakiej ETICS będzie stosowany na rynku. 

Oznacza to, że wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, nie funkcjonują w oderwaniu od innych wymagań stawianych ETICS i uwzględniają każdorazowe zmiany ETICS - także w zakresie stosowanych w nich grubości termoizolacji, wynikające z rosnących wymagań w zakresie izolacyjności przegród. 

Wyniki badań klasyfikacyjnych wykonywane przez systemodawców potwierdzają, że badania nierozprzestrzenianie ognia pozytywnie przechodzą ETICS z bardzo grubymi warstwami termoizolacji ze styropianu (nawet 50 cm)!

Wykonane w połowie ubiegłego roku przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie, niezależne badania potwierdzają, że systemy ociepleń ze styropianem pozytywnie przechodzą także badania nierozprzestrzeniania ognia wg brytyjskiej normy BS 8414-1-2020 (w tzw. dużej skali), uznawanej przez część środowiska za najbardziej rygorystyczną i adekwatną do skali i obciążenia pożarem. 

PSPS podkreśla, że dyskusja sugerująca potrzebę zaostrzenia wymagań w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, która w ostatnim czasie z jeszcze większym nasileniem toczy się w mediach, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w statystkach pożarów, ani przypadkach pożarów budynków. Pożary wskazywane w mediach i wykorzystywane do podważania istniejących klasyfikacji i metod badawczych w zakresie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków (jak chociażby Grenfell Tower z 2017 r.), są przykładem technologii ociepleń (fasady wentylowane), które zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju wymaganiami, w Polsce nigdy nie zostałyby dopuszczone do stosowania. 

Stowarzyszenie z dezaprobatą przyjmuje działania ekspertów i organizacji, w których przypadki tragicznych wydarzeń, są narzędziem realizacji celów o charakterze rynkowym.

PSPS zwraca uwagę, że działania, które w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony, stawiają ETICS ze styropianem w negatywnym świetle w kontekście bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz życia i zdrowia ludzi, mogą również budzić zastrzeżenia prawne, co do zgodności z dobrymi obyczajami i ochroną interesów producentów styropianu, w szczególności z zasadą prawdziwości i rzetelności informacji na temat produktów – które podlegają ochronie m.in. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2003.153.1503 j.t. 

Stowarzyszenie zapowiada, że w przypadku kolejnych tego typu naruszeń, zmuszone będzie do obrony tych dóbr na drodze prawnej.


Czytaj więcej: