PZPTS krytycznie o francuskiej miłości do toreb z biotworzyw

PZPTS krytycznie o francuskiej miłości do toreb z biotworzyw
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych opublikował stanowisko, w którym krytykuje dekret rządu francuskiego w sprawie transpozycji dyrektywy nr 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Notyfikacja Francji zakłada wprowadzenie zakazu udostępniania jednorazowych toreb z tworzyw sztucznych za wyjątkiem toreb innych niż torby z uchwytem, toreb nadających się do kompostowania w ramach kompostowania w gospodarstwie domowym i toreb wykonanych (częściowo lub w całości) z materiałów biopochodnych.

Zdaniem przedstawicieli PZPTS notyfikacja Francji nie jest zgodna z pkt. 11 Dyrektywy UE 2015/720, która mówi, ze środki podjęte przez państwa członkowskie w celu redukcji zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy mają być proporcjonalne i niedyskryminujące. Tymczasem - czytamy w komunikacie PZPTS - francuska regulacja wyklucza praktycznie stosowanie torebek foliowych wykonanych z konwencjonalnych polimerów, promując tylko i wyłącznie torebki z materiału pozyskiwanego biologicznie.

Jak zauważa PZPTS, celem dyrektywy UE jest ograniczenie zaśmiecania środowiska, a nie zamiana torebek z tworzyw konwencjonalnych na pozyskiwane z innych materiałów. W ocenie przedstawicieli organizacji, tego rodzaju zamiana nie da spodziewanego efektu. "Rozwiązania francuskie jednakże mogą być korzystne dla gospodarki francuskiej o innej specyfice, która może promować tworzywa tego rodzaju wspierając własną gospodarkę. Należy wziąć pod uwagę, że w naszej rzeczywistości są istotne różnice. W odniesieniu do polimerów pozyskiwanych biologicznie, biodegradowalnych obecne możliwości ich podaży dla przetwórców są niewielkie, a wykorzystanie ich w produkcji często wymagałyby także zmiany oprzyrządowania polskich przetwórców oraz nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że tego rodzaju odpady nie mogą być mieszane w strumieniu do recyklingu z odpadami z tworzyw sztucznych konwencjonalnych" - pisze PZPTS w oświadczeniu.

Ponadto PZPTS zwraca uwagę na błąd w tłumaczeniu francuskiej notyfikacji na jężyk polski. "Matière biosourcée" (lub w języku angielskim: "biosourced material") oznacza materiał pozyskiwany ze źródeł biologicznych, co nie oznacza, że musi on być biodegradowalny.

PZPTS zwraca uwagę, że w warunkach polskich rozwiązania przyjęte przez Francję nie będą skuteczne ze względu na niską świadomość ekologiczną społeczeństwa. Nawet 2 proc. torebek biodegradowalnych w strumieniu odpadów tworzyw sztucznych może powodować nieprzydatność całej partii do recyklingu, zatem tego typu torebki mogą być z powodzeniem wprowadzane na rynek w wyżej rozwiniętych państwach. PZPTS zwraca także uwagę na brak specyfikacji dot. etykiet i opakowań w zakresie biodegradowalnych i kompostowalnych toreb na zakupy (termin wdrożenia: maj 2017 r.). Organizacja przywołuje także zastrzeżenia do materiałów biodegradowalnych zgłaszane przez Plastics Recyclers Europe oraz ostatni raport United Nations Environment Porgramme na temat błędnych przekonań na temat zachowania materiałów biodegradowalnych w środowisku wodnym.

Według przedstawicieli PZPTS znacznie lepsze dla środowiska byłyby zapisy dotyczące obowiązkowego udziału procentowego materiałów z recyklingu, zwłaszcza w produkcji torebek o grubościach w przedziale 30-50 mikronów, co jest zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego. Związek popiera rozwiązania legislacyjne na wzór brytyjskich, portugalskich, czy holenderskich, gdzie ustala się obowiązek pobierania opłat za torebki foliowe w miejsce bezpłatnej dystrybucji. Jednocześnie PZPTS uważa, że regulacje powinny być rozszerzone na torebki papierowe, w przypadku których badania wykazały większy negatywny wpływ na środowisko.

Przedstawiciele PZPTS zauważają, że w Polsce większość sieci detalicznych wprowadziła opłaty na przykasowe torebki foliowe, co spowodowało znaczący spadek ich ilości. Zdaniem PZPTS zakaz dystrybucji bezpłatnej tzw. lekkich torebek foliowych bez dodatkowych regulacji pozwoli Polsce na osiągniecie celów dyrektywy UE, przynajmniej w pierwszym etapie do roku 2020.

Na zakończenie PZPTS przypomina o konieczności proagowania wiedzy na temat zachowań prośrodowiskowych. "Niezbędne w naszej ocenie jest niezwłoczne podjęcie prac na temat stworzenia i realizacji ramowego programu edukacji społeczeństwa związanej nie tylko z ochroną środowiska, ale także wzorcami zachowań oraz niezbędnymi działaniami w odniesieniu do minimalizacji odpadów oraz odpowiedniej selekcji dla recyklingu" - konkluduje PZPTS.