PlasticsEurope popiera propozycję KE ws. gospodarki cyrkularnej

PlasticsEurope popiera propozycję… Stowarzyszenie PlasticsEurope zajęło stanowisko ws. opublikowanego właśnie przez Komisję Europejską nowego pakietu regulacji ws. gospodarki o obiegu zamkniętym. Zdaniem przedstawicieli PlasticsEurope stanowi on dobry krok w kierunku efektywnej gospodarki zasobami.

Propozycja Komisji zakłada stopniowe zmniejszanie ilości składowanych odpadów komunalnych, tak aby w roku 2030 składowanych było jedynie 10 proc. wytwarzanych odpadów.

- Przemysł tworzyw sztucznych w Europie od dawna wzywa do wprowadzenia do roku 2025 zakazu składowania na wysypiskach wszystkich odpadów pokunsumenckich, które nadają się do recyklingu i odzysku - zauważa Karl-H. Foerster, dyrektor wykonawczy PlasticsEurope. - Zatem proponowane przez KE odchodzenie od składowania jest zbieżne z naszą inicjatywą. Uważamy jednak, że przyspieszenie tego procesu dałoby większe korzyści dla pełnego wykorzystania wartości odpadów jako cennych surowców.

PlasticsEurope zwraca uwagę, że wyznaczony do osiągnięcia w roku 2025 nowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla odpadów opakowaniowych, określony na 55 proc., to cel wyjątkowo ambitny, biorąc pod uwagę, że średni poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Europie w roku 2014 wyniósł poniżej 40 proc. Implikacje wprowadzenia tych nowych celów, a także nowych zasad obliczania poziomów recyklingu są obecnie trudne do określenia. Zgodnie najnowszymi analizami prowadzonymi przez firmę konsultingową denkstatt optymalny poziom recyklingu dla opakowań tworzyw sztucznych, przy obecnym stopniu zaawansowania technologicznego i przy obecnie obowiązującej metodzie obliczeniowej, wynosi od 35 do 55 proc. - w zależności od wydajności lokalnych systemów zbierania, sortowania i recyklingu odpadów w danym kraju.

Jednocześnie PlasticsEurope przyjmuje z uznaniem uwzględnienie bardziej holistycznego podejścia do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w Programie Działania KE.

- Takie całościowe ujęcie tematu, w połączeniu z decyzją Komisji o wzięciu pod uwagę całego cyklu życia produktu, a nie tylko fazy odpadowej, pomoże gospodarce europejskiej rozwijać się w sposób trwały i zasobooszczędny - mówi Foerster.

PlasticsEurope pozytywnie ocenia także zamiar Komisji ws. określenia Strategii w zakresie tworzyw sztucznych, mając nadzieję na rzeczową współpracę na temat szczegółowych zagadnień związanych z tworzywami.