Polska branża tworzyw sztucznych: stan obecny

Jak zauważają przedstawiciele PiPCh ubiegły rok był trzecim z rzędu, w którym miało miejsce spowolnienie w obszarze przetwórstwa przemysłowego. W tymże przetwórstwie przemysłowym nastąpił spadek produkcji sprzedanej o 2,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż produkcji wyrobów chemicznych była niższa o 5 proc., a produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych o 1,9 proc.

Sama wartość produkcji sprzedanej w przemyśle chemicznym według cen bieżących w roku 2009 wyniosła w wyrobach chemicznych 36, 47 mld zł, a w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 43, 10 mld zł.

W ubiegłym roku udział przetwórstwa przemysłowego w strukturze produkcji sprzedanej przemysłu ogółem zmniejszył się do 82,7 proc., to jest o 1 punkt procentowy mniej w porównaniu z 2008 rokiem. Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem uległ dalszemu zmniejszeniu: o 0,1 punktu procentowego do 4,3 proc. Udział produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wzrósł o 0,1 punktu procentowego do 5,0 proc. w stosunku do 2008 roku.

Polska branża tworzyw sztucznych: stan obecny


Wciąż dawało się odczuć spowolnienie dynamiki w handlu zagranicznym. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był utrzymujący się na światowym rynku kryzys gospodarczy. Na przestrzeni 2009 roku wartość importu produktów przemysłu chemicznego ogółem spadła o blisko 20 proc. Dynamika eksportu wyrobów chemicznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych była
o 15,3 proc. niższa niż w 2008 roku. Niezmiennie głównymi partnerami
wymiany handlowej były kraje Unii Europejskiej.

Największy deficyt odnotowano w przypadku farmaceutyków (3 mld euro), tworzyw sztucznych w formach podstawowych (2,3 mld euro), produktów chemicznych różnych (1,5 mld euro) oraz chemikaliów organicznych (1,1 mld euro).

Import tworzyw sztucznych w formach podstawowych wyceniany był w ubiegłym roku na 2, 67 mld euro, przy czym na państwa z UE przypadało 2,5 mld euro, a na pozostałe 171 mln euro. Natomiast wartość importu artykułów z tworzyw sztucznych wyniosła 3,12 mld euro: dla krajów z UE było to 2,78 mld euro, a dla krajów spoza UE 346 mln euro.

Z kolei eksport tworzyw sztucznych w formach podstawowych przyniósł polskim producentom 907,7 mln euro. Do 27 krajów UE Polska eksportowała tworzywa na sumę 717,2 mln euro, a poza kraje unijne za 190,5 mln euro. Z kolei eksport artykułów z tworzyw sztucznych szacowany byłna 2,91 mld euro. Do krajów unijnych trafiły wyroby o wartości 2,3 mld euro.

Z przedstawionego przez PiPCh raportu widać wyraźnie, że Polska wciąż powinna pozostawać głównie przetwórcą tworzyw i producentem elementów wykonanych z tworzywa. Szansą dla tutejszego rynku jest przede wszystkim lokowanie na nim produkcji i potem sprzedaż, szczególnie eksportowa artykułów wytworzonych w Polsce.