Polski producent kauczuków ogłosił wyniki finansowe za I półrocze

Ponadto Grupa realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny na sfinansowanie utrzymania i usprawnienia zakładów produkcyjnych Grupy. Znaczne nakłady inwestycyjne potrzebne są do utrzymania bieżącej produkcji zakładów Grupy, spełnienia wymogów nowych przepisów, utrzymania licencji na prowadzenie działalności, a także modernizacji starzejącego się lub przestarzałego wyposażenia, podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia zdolności produkcyjnych i poprawy kontroli procesów. Synthos prowadzi inwestycje w budowę kotła fluidalnego w Oświęcimiu, instalację odazotowania i odsiarczania spalin w zakładzie produkcyjnym w Oświęcimiu oraz rozpoczęła proces inwestycyjny, polegający na budowie kotła fluidalnego w zakładzie produkcyjnym Grupy w Kralupach.

Do istotnych zdarzeń w spółce należy wymienić rozpoczęcie przygotowań do uruchomienia produkcji InVento Y - produktu o obniżonym współczynniku przenikalności cieplnej lambda, wytwarzanego metodą polimeryzacji suspensyjnej. Parametry InVento Y dają możliwość zastosowania warstwy izolacyjnej o mniejszej grubości w porównaniu do izolacji wykonanej na bazie standardowego, białego polistyrenu spienialnego (EPS). Technologia wytwarzania InVento Y została opracowana przez Pion Badań i Rozwoju Synthos.

Ważnym wydarzeniem mijającego półrocza była też rezygnacja z budowy zakładu produkcyjnego w Brazylii. Pod koniec czerwca spółka poinformowała, iż w dniu 23 grudnia 2014 roku rozwiązała umowy zawarte w dniu 25 października 2013 roku ze spółką Braskem, których przedmiotem miały być dostawy przez brazylijskiego giganta butadienu oraz pary do zakładu produkcji kauczuków, który Synthos planował wybudować w Brazylii. Przyczyną rozwiązania umów było niespełnienie się warunków zawieszających zawartych w umowach, ponadto powodem rezygnacji było przekroczenie założonego pierwotnego budżetu na budowę zakładu w Brazylii przez estymację kosztów dokonaną przez firmę projektową.

Już po zakończeniu raportowanego okresu, 13 sierpnia br., w zakładach chemicznych Chempark Zaluži w Litvinowie w Czechach, należących do Grupy Unipetrol (stanowiącej część Grupy PKN Orlen) nastąpiła awaria instalacji etylenu i pożaru. Synthos zaopatruje się w surowce z instalacji krakingu w zakładach należących do Grupy Unipetrol oraz jest połączona rurociągiem z tymi zakładami, przez który pozyskuje frakcję C4, etylen i benzen dla swoich zakładów produkcyjnych w Czechach, zaś w wyniku awarii oraz pożaru nastąpiło tymczasowe wstrzymanie dostaw. Zdarzenie to może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Grupy Synthos, jednak ze względu na wielość czynników trudno oszacować przybliżone koszty tego zdarzenia dla Synthosu.