Potrzebne są nowe instalacje do sortowania opakowań i tworzyw sztucznych

Konieczne jest ciągłe powstawanie w Polsce nowych instalacji do sortowania opakowań i tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki - takie wnioski płyną z zakończonych niedawno targów Poleko, które odbyły się w Poznaniu.

Problemowi sortowania odpadów poświęconych było podczas Poleko kilka konferencji. Jak informowano, według danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami w naszym kraju wytwarza się średnio ponad 3,4 mln ton opakowań rocznie. W ciągu najbliższych sześciu lat strumień odpadów opakowaniowych ma wzrosnąć do ponad 5 mln ton. Stąd konieczność przygotowania się do jak najlepszego zagospodarowania tego wzrastającego poziomu.

Od jakiegoś czasu odpady opakowaniowe zmieniają swoją strukturę. W dość zauważalny sposób wzrasta ilość opakowań lekkich w szczególności tych wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Taka zmiana rodzi swoje konsekwencje.

Sortowanie opakowań z uwagi na niewielki ciężar nasypowy strumienia odpadów wymaga odpowiedniego podejścia do projektowania koniecznych instalacji do sortowania. Przy większej ilości odpadów opakowaniowych lekkich pożądane staje się zastosowanie zaawansowanych systemów automatycznego sortowania.

Aktualnie wysoko zautomatyzowane instalacje przeznaczone do segregacji opakowań uzyskują przepustowość na poziomie od kilku do kilkunastu ton. Są już firmy, które dysponują instalacjami o wydajności nawet do 12 ton na godzinę. To zaś pozwala na wysegregowanie 10 różnych frakcji w całkowicie automatyczny sposób. Z kolei przy odpadach komunalnych niesegregowanych przepustowość instalacji może wynieść nawet ponad 30 ton na godzinę. Również w przypadku strumienia odpadów opakowaniowych, konieczna jest szczegółowa analiza składu strumienia odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na materiały o wysokiej wartości rynkowej, czyli np. PET oraz odpady wymagające specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych m.in. szkło. Nie bez znaczenia pozostaje też sposób gromadzenia oraz perspektywy wzrostu strumienia odpadów i możliwości ich zagospodarowania.

W trakcie targów Poleko zwracano również uwagę na to, że wzrastające koszty, związane w wielu przypadkach z zapewnieniem odpowiedniej ilości personelu sortującego skutkują koniecznością stosowania racjonalnych i efektywnych technik segregacji.

Stąd powstające instalacje w zależności od potrzeb powinny być wyposażane w następujące elementy: stację nadawczą z urządzeniem do rozrywania worków i dozowania, sito bębnowe, separatory powietrzne, separatory optoelektroniczne, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, kabiny sortownicze, systemy buforowania przed prasowaniem, automatyczną prasę belująca.

Im większy strumień odpadów opakowaniowych, tym konieczność stosowania większego poziomu automatyzacji procesu. Personel sortujący przejmuje w takim przypadku funkcję kontrolną i doczyszcza frakcje wydzielone wcześniej w sposób automatyczny.

- W perspektywie najbliższych kilkunastu lat powinny zostać osiągnięte wymagane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych. Aby stało się to możliwe konieczne jest wprowadzenie systemów selektywnej zbiórki opakowań oraz budowa funkcjonalnych, dojrzałych technicznie i zapewniających wysoką dyspozycyjność instalacji do sortowania odpadów opakowaniowych - mówiono na targowych konferencjach.

Przy założeniu, że nastąpi intensyfikacja działań przy wprowadzaniu tych systemów, należy się spodziewać wzrastających ilości odpadów opakowaniowych, które będą musiały zostać poddane sortowaniu na rodzaje celem uzyskania odpowiednich frakcji handlowych.