Problemy recyklingu na forum w Serocku

Problemy recyklingu na forum… Drugie forum dyskusyjne branży recyklingu tworzyw sztucznych Recy-Plast 2013, które odbyło się w dniach 5-6 grudnia w Serocku, zgromadziło blisko czterdziestu przedstawicieli firm zajmujących recyklingiem odpadów tworzyw sztucznych, firm dostarczających nowoczesne technologie sortowania i recyklingu oraz przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych. Spotkanie organizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska i firmę doradczą Genplast jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przedstawicieli branży recyklingu odpadów tworzyw sztucznych na wydarzenia integrujące branżę recyklingu.

Główne zagadnienia podejmowane przez uczestników forum dotyczyły problemów związanych z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz sposobów zwiększenia poziomów recyklingu w Polsce. Dyskutowano także o barierach blokujących rozwój odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. aktualnego stanu branży tworzyw sztucznych, otoczenia biznesowo-prawnego branży recyklingu tworzyw sztucznych, funkcjonowania systemu Recovinyl jako przykładu efektywnego i certyfikowanego recyklingu odpadów z PVC. Zaprezentowano także nowoczesne technologie sortowania a także omówiono aktualne i oczekiwane zmiany w prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami, ekonomiczne aspekty recyklingu oraz współpracę świata nauki z branżą recyklingu.

Recy-Plast


Prezentacje były dobrą bazą dla ożywionych dyskusji panelowych, w których wskazywano m.in. na to, że pierwsze miesiące działania nowego prawa o zagospodarowaniu odpadów komunalnych przyniosły z jednej strony zwiększenie ilości odbieranych odpadów, ale jednocześnie ograniczenie dostępności i jakości strumienia odpadów tworzyw sztucznych.

Zauważono, iż jest to prawdopodobnie efekt presji na kontraktowanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów po najniższych oferowanych cenach, przy których przegrywają bardziej zaawansowane metody odzysku surowców wtórnych z odpadów. To zjawisko zostało również zauważone przez administrację krajową i instytucje kontrolne, które przystąpiły do szerokiej kontroli wdrażania ustawy przez gminy, wskazując z jednej strony na konieczność stosowania podejścia opartego na racjonalnej gospodarce zasobami, z drugiej zaś na obowiązki gmin związane z uzyskaniem określonych poziomów odzysku i recyklingu. Uczestnicy forum wyrazili nadzieję na szybkie efekty działań Ministerstwa Środowiska i instytucji kontrolnych, skutkujące poprawą sytuacji w zakresie dostępności surowca do recyklingu. Na razie jednak niektóre firmy recyklingowe, aby zapewnić biznesową ciągłość, zmuszone są do importowania - z innych krajów UE - jakościowo lepszych (ale także i tańszych) odpadów tworzyw sztucznych.

Wśród innych poruszanych tematów znalazło się ograniczone finansowanie branży recyklingu w wyniku nieprawidłowo zorganizowanego systemu organizacji odzysku w Polsce, co w opinii uczestników, nie przyczynia się do zwiększania odzysku surowców wtórnych, w tym tworzyw sztucznych. W dyskusjach podnoszono także konieczność skutecznej egzekucji prawa odpadowego, wraz z wprowadzaniem mechanizmów sprzyjających odchodzeniu od składowania odpadów, takich jak np. wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych czy szybkie i konsekwentne podnoszenie opłat za składowanie odpadów.

Recy-Plast


Uczestnicy zadeklarowali zorganizowanie kolejnego spotkania Recy-Plast w pierwszym kwartale 2014 oraz wyłonili ze swojego grona grupę inicjatywną, której zadaniem będzie przygotowanie propozycji formalnego zorganizowania się branży recyklingu odpadów tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum