Producent folii zamyka pierwsze półrocze z dużym zyskiem

Producent folii zamyka pierwsze półrocze z dużym zyskiem
Pierwsze półrocze br. było dla Grupy Ergis bardzo udane - spółka odnotowała w tym okresie przychody w wysokości blisko 345,5 mln zł (o 2,9 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2014 roku), zysk operacyjny sięgający 24,3 mln zł (o 28,1 proc. wyższy r/r) oraz zysk netto w wysokości ponad 19,7 mln zł (wzrost o 59,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.).

- Pierwsze półrocze 2015 roku to kolejny bardzo udany okres dla Grupy Ergis - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - Dobre wyniki zawdzięczamy dalszemu wzrostowi sprzedaży naszego najnowocześniejszego produktu - folii stretch nanoErgis oraz sprawnemu uruchomieniu nowych linii produkcyjnych: drugiej linii do produkcji taśm PET w Oławie i kolejnej linii do druku fleksograficznego w Nowym Sączu. Istotnym elementem strategii, nad którą Grupa aktualnie pracuje, jest intensyfikacja działań w zakresie badań i rozwoju.

Przychody ze sprzedaży Grupy w I połowie 2015 roku były wyższe o 2,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim kursie euro niższym o około 1,1 proc. Po istotnym spadku cen surowców w I kwartale 2015 roku, nastąpił ich znaczny wzrost w II kwartale. Ponadto w I półroczu 2015 roku odnotowano znaczne perturbacje w dostępności wielu surowców, których producenci powoływali się na wystąpienie tzw. siły wyższej w skali dotąd niespotykanej.

Pozytywny wpływ cen surowców na wynik finansowy w I kwartale bieżącego roku został więc zneutralizowany w II kwartale. Zauważalna poprawa rentowności Grupy w I półroczu 2015 wynika zatem wprost z poprawy wyniku operacyjnego.

Ponad 56 proc. wartości sprzedaży uzyskano na rynkach zagranicznych. Była ona wyższa o ponad 7,3 proc. w porównaniu z I połową 2014 roku.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych o 16,8 proc. dzięki skutecznemu wprowadzeniu na rynek folii nanoErgis. O blisko 5,8 proc. zwiększyła się wartość sprzedaży w segmencie opakowań drukowanych, co było efektem rozbudowy i modernizacji parku maszynowego zakładu produkcyjnego w Nowym Sączu, gdzie uruchomiono nową linię do druku fleksograficznego (spółka Flexergis).

Zysk brutto oraz zysk netto wypracowane w I połowie 2015 roku były znacząco wyższe niż w tym samym okresie roku 2014, przy porównywalnym saldzie przychodów i kosztów finansowych. Wyraźnie poprawiły się również wskaźniki rentowności i stopy zwrotu z aktywów ogółem i kapitałów własnych - głównie dzięki zastąpieniu znacznej części tradycyjnej folii stretch przez nowoczesną folię nanoErgis.

W maju 2015 roku podjęto decyzję o zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Niemczech. W związku z tym obie linie produkcyjne, eksploatowane w zakładzie spółki Schimanski-Ergis GmbH, zlokalizowanym w Gallinie k. Hamburga, zostaną przeniesione do berlińskiej spółki MKF-Ergis GmbH, w miejsce urządzeń przeniesionych wcześniej z tej fabryki do wąbrzeskiego zakładu MKF-Ergis Sp. z. o.o. Wpływ kosztów, wynikających z tej operacji, na wyniki Grupy w 2015 roku nie przekroczy 1 mln złotych. Począwszy od 2016 roku, integracja produkcji laminatów w zakładzie w Berlinie, pozwoli na ograniczenie kosztów biznesu folii do żywności o ok. 3,5 mln zł rocznie. W przyszłości planuje się sprzedaż nieruchomości w Gallinie.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska