Przemysł tworzyw sztucznych o recyklingu i odzysku odpadów

Przemysł tworzyw sztucznych… „Polska w europejskiej społeczności recyklingu” - to temat spotkania branżowego poświęconego recyklingowi i odzyskowi odpadów z tworzyw sztucznych, zorganizowanego podczas tegorocznych targów Plastpol przez producentów tworzyw sztucznych zrzeszonych w Fundacji PlasticsEurope Polska, przy współpracy z Komitetem Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej.

Robocze spotkanie miało na celu wymianę poglądów na temat właściwego zagospodarowania i wykorzystania wartości odpadów z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem opcji najbardziej korzystnych pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Zagadnienia te stają się bowiem coraz bardziej istotne w obliczu zbliżających się zmian prawnych związanych z transpozycją nowej Dyrektywy Ramowej o Odpadach, dotyczących między innymi hierarchii zagospodarowania odpadów czy pojęcia recyklingu i odzysku. Te i inne zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych związanych z gospodarką odpadami z tworzyw sztucznych omówione zostały na wstępie spotkania przez Adama Mierzwińskiego, reprezentującego organizację Eko-Expert.

Przemysł tworzyw sztucznych o recyklingu i odzysku odpadów


Punktem wyjścia do dyskusji był także krótki przegląd obecnej sytuacji w segmencie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce, przedstawiony przez organizatorów i zaproszonych prelegentów. Według badań niezależnej firmy konsultingowej w 2008 r., z łącznej ilości 1,33 mln ton odpadów z tych materiałów – jedynie niecałe 0,2 mln ton poddano procesowi recyklingu materiałowego. Pozostała ilość stanowiąca 85 proc. powstałych odpadów skierowana została na składowiska, wobec praktycznie braku możliwości innego zagospodarowania i wykorzystania tej grupy odpadów.

Jak podkreślił Grzegorz Rytko z Fundacji PlasticsEurope Polska, nasz kraj w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i wykorzystania ich wartości poprzez recykling lub spalenie z odzyskiem energii plasuje się w grupie najbardziej opóźnionych krajów UE.

Problematyka związana z selektywną zbiórką przedstawiona zastała w prezentacji Krzysztofa Kawczyńskiego z PSR, gdzie wskazano przede wszystkim na brak efektywnego ekonomicznie i uzasadnionego ekologicznie systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów, który jednocześnie eliminowałby patologie i nadużycia („wirtualne przetwarzanie”) popełniane na różnych etapach tego procesu.

Natomiast wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych jako źródło energii na przykładzie paliw alternatywnych przedstawił Marcin Wojtan z cementowi Lafarge. Odpady z tworzyw sztucznych stanowią istotny i cenny ze względu na ich wartość energetyczną, składnik paliw alternatywnych produkowanych w kraju. Istniejący system operacyjno-finansowy gospodarki odpadami uniemożliwia ich odzyskiwanie i wykorzystanie dla pokrycia istniejącego zapotrzebowania zgłaszanego przez producentów paliw i krajowego rynku odbiorców tych paliw (cementownie). Paradoksalnie, mimo tak istotnych problemów z zagospodarowaniem odpadów wytwarzanych w kraju - Polska jest importerem paliw alternatywnych, bądź wyselekcjonowanych odpadów do ich produkcji i nie wykorzystuje własnego potencjału w tym zakresie.

Przemysł tworzyw sztucznych o recyklingu i odzysku odpadów


Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych i produkcji paliw alternatywnych przede wszystkim zwracali uwagę na konieczność jednoznacznego zdefiniowania pojęć stosowanych w zakresie gospodarki odpadami. Podkreślano również bezwzględną konieczność wspierania rynku krajowego, m.in. przez właściwe kierowanie przepływem funduszy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska – jako warunek dla stworzenia skutecznego mechanizmu ekonomicznego ograniczającego ilość składowanych odpadów i zwiększającego ich odzysk i recykling.

W podsumowaniu uczestnicy spotkania podkreślili, że wdrożenie ustawy o odpadach
i rozstrzygnięcie prawa do własności odpadów, stabilność i spójność ustawodawstwa, egzekucja obowiązującego prawa i eliminacja nieuczciwości i fałszowania danych są krytycznymi elementami, niezbędnymi do osiągnięcia postępu w tym sektorze gospodarki i ochrony środowiska. Stanowisko to przedstawione zostanie w formie pisemnej.

Czytaj więcej: