Raport o stanie polskiej chemii

Raport o stanie polskiej chemii
Raport opublikowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego przedstawia kompleksową ocenę polskiego przemysłu chemicznego w 2012 roku. Z dokumentu wynika, iż na tle całego sektora najlepiej wypada branża tworzyw sztucznych i gumy.

Przychody ze sprzedaży przemysłu chemicznego w ubiegłym roku wyniosły 123,5 mld zł, czyli o 5,6 proc. więcej niż w 2011 roku. Poprawiła się dynamika wyniku finansowego netto w branży produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - z 2,5 mld zł w 2011 roku do 2,7 mld zł w ub.r. (wzrost o 9,8 proc.). Natomiast zdecydowanie pogorszyły się natomiast wyniki finansowe netto przedsiębiorstw w przemyśle wyrobów chemicznych i farmaceutycznych. Wynik finansowy netto wyniósł tu kolejno 2,8 mld zł (spadek o 21,1 proc. w stosunku do roku 2011) i 820 mln zł (spadek o 22,6 proc.). Ogółem wynik dla całej branży chemicznej jest o 10,4 proc. gorszy niż w 2011 roku.

Rentowność spadła w przetwórstwie przemysłowym (o 0,5 pkt proc.), w przemyśle chemicznym (o 1,8 pkt proc.) i farmacji (o 2 pkt proc.), wzrosła natomiast w przypadku wyrobów z gumy i tworzyw (o 0,5 pkt proc.).

Spadło zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym i przemyśle farmaceutycznym - odpowiednio o 1 proc. i 4,5 proc. W produkcji wyrobów chemicznych zatrudnienie wzrosło o 1,4 proc., zaś w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych - o 1,3 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze było najwyższe w branży produkcji wyrobów farmaceutycznych - 5 360 zł. W produkcji wyrobów chemicznych wynosiło ono 4 491 zł, zaś najniższe było w dziale produkcji wyrobów z gumy i tworzyw - zaledwie 3 392 zł.

Wzrosła ogólna średnia wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Wskaźnik obliczany jako wartość przychodów na jednego zatrudnionego wzrósł w 2012 roku o 10,9 proc. Największy wzrost dynamiki wydajności pracy nastąpił w przypadku produkcji wyrobów chemicznych - 7,8 proc. W przypadku produkcji przemysłu farmaceutycznego wskaźnik ten wyniósł 5,7 proc., a najmniejszy był w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych - 0,6 proc.

Podobnie jak w poprzednich latach utrzymywała się w przemyśle chemicznym nadwyżka importu nad eksportem, przy czym ujemne saldo handlu zagranicznego zmniejszyło się z 8,3 mld euro w 2011 roku do 7 mld euro w roku ubiegłym. Wartość importu produktów przemysłu chemicznego ogółem pozostała na poziomie zbliżonym do poziomu z 2011 roku (27,1 mld euro), zaś eksport wzrósł o 7,2 proc. (do poziomu 20,2 mld euro).