Recykling materiałów i odzysk energii w pts

Recykling materiałów i odzysk… Kwestia recyklingu materiałów oraz odzysku energii ze zużytych tworzyw zaczęła odgrywać w przemyśle tworzywowym dużą rolę. Temu zagadnieniu jest też poświęcona część najnowszego, corocznego raportu stowarzyszenia PlasticsEurope podsumowującego aktualną sytuacją na europejskim rynku przetwórczym.

Recykling materiałów oraz odzysk energii ze zużytych tworzyw, tzw. odpady pokonsumenckie, różni się znacznie w poszczególnych krajach. W Szwajcarii, Niemczech, Szwecji, Danii na wysypiska trafia niewiele takich odpadów. Kraje te niemal zakończyły realizację strategii odwrotu od składowania śmieci na wysypiskach.

Ostatnie badania szwajcarskiej firmy Prognos wykazały, że gdyby wszystkie odpady trafiające obecnie na wysypiska były poddawane recyklingowi i odzyskiwaniu energii, możliwe byłoby zaoszczędzenie 7 proc. emisji gazów cieplarnianych przewidzianej dla UE w protokole z Kioto.

Najlepsze wyniki zostały osiągnięte bez narzucania konkretnych celów, za to przy zachowaniu pełnej elastyczności rozwoju recyklingu oraz odzysku energii dla określonych grup odpadów. Poza obniżeniem emisji gazów cieplarnianych zaniechanie składowania na wysypiskach przyczynia się do racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi oraz do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym ograniczeniu stopnia zaśmiecenia środowiska.

Poniższy wykres pokazuje, że w krajach gdzie odzyskuje się dużą ilość odpadów z tworzyw sztucznych na szeroką skalę stosuje się zarówno recykling jak i odzysk energii. To oznacza, że strategia uwzględniająca odzyskiwanie energii nie wyklucza dobrych wyników w dziedzinie recyklingu. Zatem całościowa strategia zarządzania zasobami powinna uwzględniać obydwie metody, ponieważ żaden kraj nie jest w stanie poddawać recyklingowi wszystkich odpadów pokonsumenckich.

Recykling materiałów i odzysk energii w przetwórstwie tworzyw


Z zaprezentowanej grafiki wynika również, że o ile wydajność recyklingu jest zbliżona w większości krajów europejskich, to istnieją duże różnice w dziedzinie odzyskiwania energii. Kraje, w których wysypiska odgrywają dużą rolę musza nie tylko wykorzystywać cały swój potencjał w dziedzinie recyklingu, ale również szybko rozbudować system odzysku energii z odpadów.

Jak tłumaczą analitycy PlasticsEurope, odwrót od składowania na wysypiskach jest raczej powolny. Recykling, zarówno mechaniczny jak i surowcowy, wzrósł w Europie z 20,4 proc. w 2007 r. do 21,3 proc, w 2008, natomiast stopień odzysku energii wzrósł z 29,2 proc. w 2007 r. do 30 proc. w 2008 r. W wielu państwach unijnych konieczne będą duże nakłady, aby wykorzystać cały potencjał jaki daje strategia odwrotu od składowania na wysypiskach, m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla, większą efektywność wykorzystania zasobów oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także uniknięcie kar za niewłaściwe składowanie odpadów.

Czytaj więcej: