Renato Zelcher nowym prezesem EuPC

Renato Zelcher nowym prezesem…
25 maja w Mediolanie, podczas walnego zebrania Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw (EuPC), Renato Zelcher - prezes zarządu Crocco S.p.A. - producenta opakowań foliowych, został wybrany nowym prezesem tego stowarzyszenia na kadencję 2018-2020, zastępując dotychczas urzędującego na tym stanowisku Michaela Kundela.

Walne Zgromadzenie EuPC odbyło się podczas dorocznej dwudniowej konferencji "A Circular Future with Plastics", zorganizowanej w tym roku we współpracy z Unionplast (Federazione Gomma Plastica), włoskim stowarzyszeniem przetwórstwa tworzyw sztucznych. W sesjach tematycznych oraz w konferencji głównej wzięło udział ponad 260 uczestników.

- Sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych składa się głównie z firm rodzinnych, które korzystają z pomocy stowarzyszeń branżowych w określeniu strategicznych kierunków działania - powiedział Renato Zelcher, nowy prezes EuPC. - Od kilku miesięcy 50 000 małych i średnich, europejskich przedsiębiorstw znajduje się pod ciągłą presją prawodawców i dlatego musimy zająć się wspólnymi problemami jako kompletny łańcuch dostaw. Dobrowolne zobowiązania zaproponowane przez branżę, w połączeniu z odpowiednimi rozwiązaniami regulacyjnymi, będą w stanie poprowadzić wszystkie zainteresowane strony zarówno w kierunku uczynienia firm bardziej odpowiedzialnymi jak i w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych - dodał Zelcher.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych stworzył już platformę dobrowolnych zobowiązań, których celem jest osiągnięcie recyklingu lub ponownego wykorzystania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych na poziomie 70% oraz recyklingu lub ponownego wykorzystania wszystkich odpadów plastikowych na poziomie 50% w roku 2040.

- Projektowanie pod kątem recyklingu wyrobów w celu ułatwienia ponownego użycia przez konsumentów jest z pewnością pierwszym krokiem w tym kierunku ale kluczową rolę odgrywa współpraca instytucji na poziomie regulacyjnym oraz lepsze informowanie konsumentów o prawidłowym i ostrożnym gospodarowaniu tworzywami sztucznymi, szczególnie tymi jednokrotnego użytku – uważa Renato Zelcher.

Renato Zelcher

Renato Zelcher - prezes EuPC

W konferencji wzięła również udział Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. - Zapotrzebowanie UE na tworzywa sztuczne wynosi około 49 mln ton rocznie, jednak obecnie tylko 2-3 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi. Jest to zarówno szkodliwe dla środowiska, jak i nieekonomiczne. Celem Komisji jest zagwarantowanie, że do 2025 r. 10 mln ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu będzie co roku włączanych do nowych produktów. Jest to ambitny cel, ale uważam, że współpracując z przemysłem możemy go zrealizować - z korzyścią dla wszystkich – stwierdziła Elżbieta Bieńkowska w swoim przemówieniu.

Elżbieta Bieńkowska

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

Nadchodzące zmiany mają charakter epokowy i stanowią zarówno wyzwania, jak i możliwości z technologicznego, organizacyjnego i rynkowego punktu widzenia. Konferencja pokazała, że przemysł chce stać się częścią rozwiązania, nie tylko przyczyniając się do ilościowego wzrostu recyklingu, ale także pomagając poprawić jakość recyklatów, określając rozwiązania techniczne i technologiczne w celu zmniejszenia zużycia energii, a przede wszystkim dążąc do znalezienia właściwej równowagi pomiędzy funkcjonalnością, które muszą spełniać produkty z tworzyw sztucznych (szczególnie w sektorach wrażliwych, takich jak opakowania spożywcze), a zmniejszeniem ich wpływu na środowisko.

- Dzięki lepszemu projektowaniu, dialogowi i współpracy z zainteresowanymi stronami oraz większemu zaangażowaniu w komunikację i edukację konsumentów, przemysł europejski może wnieść zasadniczy wkład w gospodarkę obiegową w perspektywie średnio- i długoterminowej.

- Wprowadzenie zmian strukturalnych mających wpływ na cały łańcuch dostaw w celu skutecznego przezwyciężenia potencjalnych ograniczeń lub zakazów, które często tylko sprawiają wrażenie natychmiastowego sukcesu, a zamiast tego wyrządzają nieodwracalne szkody całemu sektorowi Gospodarki - podkreśla EuPC w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej stowarzyszenia.

JL
Źródło: EuPC