Rola komunikacji werbalnej w zarządzaniu strategią firmy

Prezentujemy kolejny tekst autorstwa specjalistów z firmy Codes i ANAGRAM. Tym razem dotyczy on komunikacji werbalnej i mówi o znaczeniu sloganów reklamowych, haseł wpływających na pozycję firmy. Pokazuje tez w jaki sposób powinno kreować się strategię komunikacyjną w przedsiębiorstwie i w jaki sposób dobre nazewnictwo wpływa na rozpoznawalność firmy i oferowanych przez nią marek i produktów.

Chociaż więcej informacji odbieramy poprzez zmysł wzroku, myślimy i porozumiewamy się za pomocą języka. Wiara ludzi w siłę słowa znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu religiach, podaniach, przysłowiach. Dziś jedną z dziedzin, w których słowo może być skutecznym orężem jest marketing. Jednak, aby posługiwanie się słowem przyczyniało się do odniesienia rynkowego sukcesu, konieczna jest znajomość charakteru i funkcji poszczególnych elementów komunikacji, takich jak nazwy, slogany i hasła reklamowe.

Nazwy, nazwy…
Anka, Anna, Ania, Aneczka, Anusia, Andzia – każdy z nas jest w stanie podać podobną ilość wariantów swojego imienia. Prawdopodobnie też nie mielibyśmy problemów z rozróżnieniem tego, kiedy który z nich należy stosować. Nikt nie podpisałby się np. na oficjalnym piśmie używając zdrobnienia. Choć dla wielu osób jest to zaskoczeniem, to jednak nazwy firm i produktów, podobnie jak imiona, mogą przybierać różne formy, z których każda ma do spełnienia określoną funkcję.

Nazwa prawna
Nazwa prawna jest formą nazwy występującą w przypadku firm i innych organizacji. Odpowiada oficjalnej wersji imienia. Służy do formalnej prezentacji. Jej zadaniem jest umożliwienie bezbłędnej identyfikacji danego podmiotu. Rola nazwy prawnej jest ściśle związana ze zdolnością firm i innych organizacji do występowania jako podmiot prawa posiadający tzw. osobowość prawną, upoważniającą do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, również finansowych.

Z tego względu dokładne określenie tożsamości danego podmiotu jest niezwykle istotne, dlatego również nazwa prawna podlega wielu ograniczeniom wynikającym z przepisów. Nazwa prawna zawsze odpowiada nazwie, pod którą firma figuruje w krajowym rejestrze sądowym. Poza funkcją identyfikacyjną można jej przypisać pewną rolę sprawczą – bez nazwy prawnej dany podmiot nie istnieje.
Trzeba też podkreślić, że możliwe jest występowanie kilku form nazwy prawnej. Zwykle są to dwie formy różniące się tym, że jedna z nich zawiera pełny opis formy prawnej, a druga jedynie skrót. Przykładowe nazwy prawne to: General Electric PLC, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Nazwa marketingowa
ORLEN, NETIA, ABB, IBM, BMW, FRUGO - to nazwy, które większość klientów rozpoznaje i którymi posługuje się dla opisania wymienionych firm i produktów. Są to przykłady nazw marketingowych.

Nazwy te są ściśle związane z istnieniem na rynku marek. Są reprezentantami marek i powinny pojawiać się w komunikacji najczęściej. Ich podstawowym zadaniem jest przyczynienie się do odniesienia przez marki rynkowego sukcesu. Nazwy marketingowe mogą istnieć jako samodzielne, odrębne formy nazwy, jednak, ze względu na swoje znaczenie, najczęściej są również elementami innych form nazw np. omawianej wcześniej nazwy prawnej.

Nazwa użytkowa
Nazwa prawna firmy, ze względu na ograniczenia, którym podlega, często jest bardzo rozbudowana. Sprawia to, że komunikowanie się z rynkiem za jej pośrednictwem jest niewygodne. Z kolei jedna nazwa marketingowa może być stosowana dla kilku firm / produktów i posługiwanie się jedynie tą formą może wprowadzać odbiorców w błąd. Właśnie dlatego najczęściej konieczne jest stworzenie dodatkowej formy nazwy – tzw. nazwy użytkowej. Nazwa ta, w zależności od potrzeb, może występować w kilku wersjach. Przykładem nazwy użytkowej jest PKN ORLEN.

Czytaj więcej: Jakość 54 Reklama 41