Rola procesu kalibracji dla wtryskarek

W obu przypadkach układy sterujące wydatkiem są tak ustawiane, aby zapewnić maszynie maksymalny wydatek. Jeśli został ustawiony maksymalny wydatek oleju wówczas można przystąpić do kontroli położenia „zerowego” tłoka zaworu proporcjonalnego i jeśli będzie to koniecznym do jego nastawienia. Jeśli ustawiony był z kolei brak wydatku oleju, to przez zawór nie powinien płynąć żaden olej.

Najłatwiej punkt zerowy można sprawdzić poprzez ustawienie polecenia np. „dysza do tyłu” z maksymalnym ciśnieniem i z szybkością równą 3 proc. szybkości maksymalnej. Przy ustawieniu ruchu powinien on być wykonywany bardzo powoli. Zasadniczo po kontroli punktu „zerowego” należy jeszcze raz sprawdzić wydatek oleju.

Dla wtryskarek z regulacją softwerową ustawienie różnicy ciśnień na pompie następuje tak jak to opisano wcześniej. Jedyną różnicą jest to, że dla takiej maszyny wartości ustawcze dla przeprowadzenia linearyzacji są przyjęte samodzielnie przez regulator. Przyjęcie wartości następuje dzięki pomiarowi wykonanemu przez czujnik ciśnienia i obrotów i obliczeniu ich wartości przez układ sterowania.


Kalibracja czujników temperatury
Producenci czujników temperatury podają tolerancję ustawionej wartości. Pomimo tego zdarzają się odchylenia, które muszą zostać skompensowane. Najlepszy wynik osiąga się, gdy wszystkie zastosowane czujniki ustawione są na tą samą temperaturę referencyjną. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy zmierzoną temperaturą a temperaturą wskazywaną przez układ sterowania wtryskarki należy przeprowadzić procedurę wyrównania obu temperatur.

Przy kalibracji czujników temperatury należy zwrócić uwagę, że zwykle we wtryskarce pracuje równocześnie większa liczba grzałek i czujników. Dlatego należy przeprowadzić „wyrównanie” wszystkich czujników. Następuje to przez przyjęcie odpowiednich parametrów regulacji. Wartości te są przyjmowane automatycznie w procesie „samooptymalizacji” regulatorów. Parametry te można także korygować w sposób ręczny.

Kalibracja systemu pomiaru drogi
W większości wtryskarek do pomiaru dróg stosuje się potencjometry liniowe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy potencjometru należy zwrócić uwagę na stabilność zasilania i odchylenia w sieci zasilającej to urządzenie. Należy również przestrzegać zasady, by potencjometr był tak zamocowany, aby mierzone drogi znajdowały się w zakresie jego pracy. Przy niewłaściwym zamocowaniu potencjometru nie będą się zgadzać rzeczywiste, odczytane drogi z pokazywanymi przez układ sterowania. Cechowanie systemu pomiaru drogi jest przeprowadzane w nowoczesnych układach sterowania w sposób cyfrowy, a w maszynach starszych poprzez ustawienie potencjometrów w odpowiednich kartach elektronicznych.

W tym celu zasilaniu analogowemu przypisuje się wartości cyfrowe. To przypisanie dokonuje się dla potencjometru ustawionego w punkcie „zero” i w położeniu maksymalnej mierzonej drogi. Wartości leżące pomiędzy punktem zero a punktem maksymalnym zostaną następnie liniowo dopasowane przez układ sterowania. Kalibracja punktu „zero” oznaczającego minimalną wysokość formy powinna być przeprowadzona przy zamocowaniu pomiędzy płytami mocującymi wtryskarki odpowiedniej tulei dystansowej.

Kalibracja jednostki zamykającej dla wtryskarek z kolanowym układem zamykania

Pomiar siły zamykania dla maszyn kolanowych może się odbywać poprzez pomiar ciśnienia w siłowniku cechującym lub pomiar wydłużenia kolumn prowadzących.

Pomiar z użyciem siłownika kalibrującego odbywa się poprzez zamocowanie tego siłownika zamiast formy wtryskowej. Następnie dokonuje się odczytu siły przy maksymalnie nastawionej na układzie sterowania wtryskarki sile zamykania. Dzięki odczytanemu na siłownikowi cechującemu ciśnieniu, można określić rzeczywistą siłę zamykania formy.

Wiele firm produkujących wtryskarki stosuje dla pomiaru siły zamykania pierścienie, w których zabudowane są czujniki odkształcenia wzdłużnego. Po zamontowaniu takiego pierścienia na każdej z czterech kolumn prowadzących można zmierzyć obciążenie na każdej z nich, a także dzięki ustaleniu wartości średniego odkształcenia określić siłę zamykania. Ta metoda pomiaru ma tę zaletę, że można z jej pomocą natychmiast wykryć różnice w obciążeniu poszczególnych kolumn. Odkształcenie kolumn można skorygować poprzez nastawienie nakrętek mocujących kolumnę.