Sprzedaż i zysk BASF wzrosły w trzecim kwartale 2017 roku

Sprzedaż i zysk BASF wzrosły w trzecim kwartale 2017 roku
Grupa BASF odnotowała znaczący wzrost sprzedaży i zysków w trzecim kwartale 2017 r.

- Pozytywny rozwój popytu utrzymał się w trzecim kwartale 2017 r. Osiągnęliśmy solidny wzrost wolumenu, nawet w porównaniu z bardzo dobrymi wynikami za analogiczny kwartał poprzedniego roku - powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE.

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła o 9% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku - do poziomu 15,3 mld EUR. To przede wszystkim efekt dobrej koniunktury, a także znacząco wyższych cen sprzedaży w segmencie Chemicals. Sprzedaż wzrosła również dzięki działalności Chemetall, który został przejęty przez BASF w grudniu 2016 r. Wszystkie segmenty odnotowały niewielkie negatywne skutki wahań kursowych.

Silny wkład segmentu Chemicals spowodował wzrost dochodu z działalności operacyjnej (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi o 244 mln euro do wysokości 1,8 mld euro. BASF odnotował nieznaczny spadek EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi w segmencie Oil&Gas znaczny spadek pozostałych segmentów oraz sektora Other, głównie z powodu wyższych cen surowców.

EBIT w trzecim kwartale wyniósł 198 mln euro netto, po minus 52 mln euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku. To przede wszystkim efekt szczególnych przychodów w segmencie Performance Products na skutek przeniesienia segmentu środków chemicznych dla wyrobów skórzanych BASF do grupy Stahl. W rezultacie, EBIT wzrósł z 1,5 mld euro do 2 mld euro. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, przychody z działalności operacyjnej przed amortyzacją i kosztami nadzwyczajnymi (EBITDA przed kosztami nadzwyczajnymi ) wzrosły o 303 mln euro do wysokości 2,8 mld euro, a EBITDA o 570 mln euro do 3 mld euro.

Zysk netto wzrósł o 448 milionów euro do 1,3 mld euro. Zysk na akcję wynosił 1,45 euro w trzecim kwartale 2017 roku, w porównaniu z 0,97 euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk na akcję, skorygowany o koszty nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, wyniósł 1,40 euro (w analogicznym kwartale poprzedniego roku: 1,10 euro).

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. środki pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 1,8 mld euro w porównaniu z rokiem poprzednim - do poziomu 7,6 mld euro. To przede wszystkim efekt wzrostu przychodów netto. Wolne przepływy pieniężne wzrosły z 2,9 mld euro do 5 mld euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r.

- W drugiej połowie 2017 roku spodziewamy się, że EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi Grupy BASF znacznie przekroczy poziom osiągnięty w drugim półroczu 2016 roku”, powiedział Kurt Bock. - Podtrzymujemy naszą prognozę sprzedaży, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi i EBIT na cały rok 2017: oczekujemy, że te pozycje znacząco wzrosną. To samo dotyczy pozycji EBIT po kosztach kapitału, w przypadku której przewidywaliśmy tylko niewielki wzrost - dodał Bock.

Rozwój segmentów

Sprzedaż w segmencie Chemicals wzrosła o 25% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku – do ok. 4 mld euro. To przede wszystkim efekt wyższych cen we wszystkich dywizjach, zwłaszcza w segmencie Monomers. BASF znacznie zwiększył wolumen sprzedaży. Wahania kursów walut nieco osłabiły sprzedaż we wszystkich oddziałach. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi wzrósł o ponad 600 mln euro do 1,1 mld euro. To przede wszystkim efekt wyższych marż, zwłaszcza w segmencie Monomers. Negatywny wpływ na dochody spowodowany wypadkiem w North Harbour w zakładzie w Ludwigshafen w trzecim kwartale 2017 roku został zrekompensowany przez płatności z tytułu ubezpieczenia. Nastąpił nieznaczny wzrost kosztów stałych.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska