Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030

Strategia innowacyjności

W perspektywie 2030 roku, Grupa Azoty będzie koncentrować się na innowacjach w czterech obszarach: innowacyjne projekty, rozwój systemu innowacji, wsparcie projektów korporacyjnych oraz innowacyjność ukierunkowana na minimalizację skutków ziszczenia się ryzyk regulacyjnych. Celem będzie dostarczanie wysokiej jakości nowych i ulepszonych produktów oraz utrzymanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Planowany poziom niezbędnych wydatków na badania, rozwój, instalacje pilotażowe i innowacje w Grupie Azoty w 2030 roku szacowany jest na 2-3 proc. przychodów Grupy Kapitałowej.

Stabilna marża EBITDA i zdolność do wypłaty dywidendy oraz finansowania zielonych inwestycji

Struktura finansowania planów strategicznych, w tym flagowego projektu "Zielone Azoty", zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości Grupy, w sposób pozwalający na realizację kluczowych projektów inwestycyjnych.

Najważniejsze cele finansowe to osiągnięcie marży EBITDA na trwałym poziomie powyżej 16 proc. w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku kluczowego kowenantu Grupy - relacji długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0. Po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną Grupy Kapitałowej, zapewniona zostanie zdolność Grupy Azoty S.A. do wypłaty dywidendy na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Znacząca pula inwestycji strategicznych wymagać będzie pozyskania dodatkowego finansowania. W tym zakresie Grupa Azoty będzie działać w trzech obszarach: zielone finansowanie w formie obligacji lub celowego kredytu, wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia oraz wydłużenie finansowania korporacyjnego poprzez przedłużenie obecnych lub zawarcie nowych umów finansowania korporacyjnego.

Zarządzanie segmentowe

Grupa Kapitałowa będzie w zarządzaniu koncentrować się na sześciu Segmentach Biznesowych, określonych w ramach trzech kluczowych obszarów działalności - Agro, Tworzywa i Chemia. W  Segmencie Agro priorytetem będzie wzmocnienie pozycji lidera obszaru produkcji i sprzedaży nawozów w kraju oraz regionie. W perspektywie 2030 roku Grupa Azoty chce być postrzegana jako dostawca kompleksowych systemów nawożenia, a nie jedynie producent nawozów.

Rozszerzenie portfolio produktowego Segmentu Tworzyw poliamidowych będzie odbywać się przy realizacji założeń idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Nowe produkty będą powstawać, w większym stopniu niż dziś, z wykorzystaniem recyklingu odpadów - zarówno z własnych instalacji produkcyjnych Grupy Azoty, jak również tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego.

Nowym segmentem Grupy Azoty będą Poliolefiny, czyli obszar ściśle powiązany z kluczową inwestycją Grupy Azoty - Polimery Police. Głównymi celami w tym segmencie będą m.in. rozpoczęcie działalności na rynku polipropylenu, budowa sieci klientów i dystrybutorów zapewniającej długotrwałe relacje biznesowe oraz osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej, a także rozwój na rynku zaawansowanych produktów polimerowych.

Grupa Azoty kontynuuje również działalność w Segmentach: Oxoplast i Pigmenty oraz wyodrębnia nowy Segment – Mocznik Tech.

Strategia surowcowa

Surowce chemiczne i energetyczne stanowią blisko 70 proc. łącznych kosztów działalności Grupy Azoty. W tym obszarze Grupa będzie  poprawiać efektywności wykorzystania własnych aktywów. Pozyskiwanie surowców będzie koncentrować się na wzroście udziału zielonej energii w miksie energetycznym Grupy Azoty oraz zwiększaniu kontroli nad poziomem śladu węglowego surowców pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych.

Strategia ESG

Strategia ESG Grupy Azoty na lata 2021-2030 to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz potwierdzenie zrozumienia wpływu, jaki Grupa wywiera na otoczenie, w tym na środowisko oraz klimat. W perspektywie 2030 roku priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój, realizowany poprzez działania mające na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Zamierzenia, jak też kontynuacja dotychczasowych działań w tych obszarach określone zostały w ramach Strategii ESG, bazującej na zdefiniowanych 5 filarach strategicznych: klimat i środowisko, zrównoważone produkty, zrównoważony łańcuch dostaw, najbliższe otoczenie oraz przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska