Synthos słabszy w kauczukach, mocniejszy w polistyrenie

Synthos słabszy w kauczukach, mocniejszy w polistyrenie
Zgodnie z raportem kwartalnym Grupy Synthos w minionych trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży spółki spadły do poziomu 3,14 mld zł (wobec 3,58 mld zł r/r), nieznacznie wzrósł za to zysk brutto ze sprzedaży, osiągając wysokość 604,2 mln zł (wobec 599,1 mln zł r/r). W raportowanym okresie zmniejszył się także zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 375,7 mln zł (wobec 392 mln zł r/r). Grupa wypracowała w tym okresie zysk netto w wysokości 382 mln zł - jest to wynik o ponad 30 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast wskaźnik EBITDA wyniósł 493,7 mln zł i był o 2,7 proc. niższy aniżeli w okresie styczeń-wrzesień 2014 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży o 12,3 proc. spółka tłumaczy powolną poprawą sytuacji gospodarczej w UE i niższym niż oczekiwano wzrostem w gospodarce chińskiej, a także - dużą konkurencją spoza UE w segmencie tworzyw styrenowych oraz niskimi cenami butadienu i kauczuku syntetycznego.

Gorsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego Synthos odnotował w segmencie kauczuków syntetycznych (176,1 mln zł wobec 238,2 mln zł r/r). Poprawiły się natomiast wyniki w segmencie tworzyw styrenowych (129,8 mln zł wobec 99,2 mln zł r/r), w segmencie dyspersji, klejów i lateksów (13,1 mln zł wobec 4,1 mln zł r/r) i w pozostałej działalności (46,4 mln zł wobec 36,7 mln zł r/r). Dobry wynik - 9,1 mln zł - odnotowano również w segmencie Agro, w którym w poprzednim roku Synthos jeszcze nie prowadził działalności.

Głównym powodem pogorszenia wyników w segmencie kauczuków syntetycznych były dużo niższe wartości notowań MCP butadien w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Ponadto z uwagi na awarię krakera w Litvinowie ograniczone zostały dostawy frakcji C4 z Unipetrolu, co spowodowało wzrost kosztu butadienu zużywanego w Kralupach - dla utrzymania produkcji konieczne były zwiększone zakupy butadienu z rynku.

Poprawa wyników w segmencie tworzyw styrenowych to efekt wysokiego spreadu między styrenem contract, wyznaczającym ceny sprzedaży produktów, a notowaniami contract etylenu i benzenu wpływającymi w decydującej mierze na koszty wytworzenia styrenu. Także tutaj negatywny wpływ miała awaria krakera w Litvinovie - spowodowała ona ograniczenie produkcji styrenu oraz wymusiła zwiększenie zakupów monomeru z rynku.

Dobry wynik w segmencie dyspersji, klejów i lateksów jest wynikiem zwiększenia skali działalności wskutek przejęcia przez Synthos jednostki produkcyjnej dyspersji i klejów w Sochaczewie od spółki Boryszew Erg SA.

W omawianym okresie trwał ostatni etap prac budowlano-montażowych związanych z instalacją do produkcji kauczuków SSBR. 15 czerwca budowa instalacji została formalnie zakończona. Po przeprowadzeniu odbiorów urządzeń, rurociągów i systemów potrzebnych do prowadzenia procesów produkcyjnych rozpoczęto przygotowania do uruchomienia instalacji. W ramach tego procesu pierwsza testowa kostka kauczuku SSBR została wyprodukowana 4 sierpnia br. Obecnie realizowane są testy produkcyjne dla asortymentów kauczuków objętych licencją oraz inne działania zmierzające do pełnego włączenia instalacji do ruchu. Sytnhos poinformował, że zakontraktował już istotną część planowanej produkcji.

W III kw. w Oświęcimiu Synthos zakończył budowę instalacji odazotowania i odsiarczania spalin na jednym z kotłów parowych. Obecnie prowadzony jest rozruch instalacji. Kontynuowano również realizację drugiej inwestycji w tym obszarze, tj. budowę kotła fluidalnego.

Niekorzystnym zdarzeniem rzutującym na działalność Synthosu była sierpniowa awaria instalacji etylenu w zakładach chemicznych Chempark Záluží w Litvinovie w Czechach, należących do Grupy Unipetrol (część Grupy PKN Orlen). Synthos zaopatruje się w surowce z tego zakładu za pomocą bezpośredniego rurociągu. W wyniku awarii nastąpiło czasowe wstrzymanie dostaw, co spowodowało konieczność uruchomienia alternatywnych źródeł dostaw. Według informacji przekazanych przez Unipetrol, uruchomienie instalacji krakingu parowego w Litvinovie ma nastąpić w lipcu 2016 r. (65 proc. mocy produkcyjnych), zaś pełną moc instalacja osiągnie w październiku 2016 roku.