Sytuacja na rynku recyklingu

Sytuacja na rynku recyklingu Od kilku miesięcy sytuacja na rynku związanym z odzyskiem i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Stan taki spowodowany jest ograniczonym popytem i możliwościami recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, jak również spadkiem cen ropy naftowej.

Opis sytuacji na rynku odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych nie prezentuje się dla tego sektora zbyt korzystnie.

Wszystkie widoczne w tej chwili negatywne zjawiska związane z kryzysem na rynku odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych przebiegają w sposób gwałtowny i zdaniem ekspertów będą mieć charakter raczej długookresowy.

Dzieje się tak, bo po prostu rynek tworzyw sztucznych wchodzi w fazę istotnego przewartościowania. Podobnie rzecz się ma z rynkiem zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Dalsze pogarszanie się sytuacji może doprowadzić wiele podmiotów w tej branży do poważnych problemów.

Obecnie brakuje rzetelnych informacji, prognoz oraz programów wspierających rynek zbiórki i zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Sytuacja ta poważnie zagraża budowanemu w kraju systemowi odzysku i recyklingu oraz wywiązaniu się kraju z obowiązków wobec UE. W tym miejscu należy przypomnieć, że Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem składowania odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci, co stoi w sprzeczności z wymaganiami UE.

Kryzys finansowy, jak również spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach spowodował, że zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wykonane z odzyskanych materiałów zaczęło spadać. Spadły również ceny tworzyw, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc.

Objawem kryzysu jest również generalne załamanie na rynku surowców wtórnych. Nie ma na nie zbytu, choć jeszcze kilka miesięcy temu skupowali je producenci z Dalekiego Wschodu. Obecnie stawki oferowane za surowce wtórne spadły nawet o 90 proc. Punkty skupu surowców wtórnych ograniczyły działalność, ponieważ recyklerzy nie są zainteresowani odbiorem surowców. Częstym widokiem są zalegające hałdy posegregowanych odpadów, w tym szczególności makulatury. Nie ma podmiotów, które byłyby zainteresowane jej odbiorem. Jeśli sytuacja się nie poprawi, rynek odzysku i recyklingu z tworzyw sztucznych może załamać się długi okres. Możliwe jest również, że przedsiębiorstwa komunalne, nie mając innych możliwości pozbycia się niechcianych odpadów, w tym również odpadów z tworzyw sztucznych, zaczną składować je na wysypiskach. Taka sytuacja uniemożliwi zaś wywiązanie się z unijnych norm w zakresie ustalonych poziomów składowania odpadów na wysypisku.

Tym wszystkim zagadnieniom poświęcona będzie specjalna konferencja przygotowywana przez Polski System Recyklingu Organizację Odzysku i Fundację Plastics Europe Pol. Odbędzie się ona 29 stycznia w Kazimierzu Dolnym. Wezmą w niej udział przedstawiciele największych firm z branży odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych, eksperci z Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawiciele izb i stowarzyszeń branżowych.

Czytaj więcej:
Anonymous
Anonymous
*.25.28.99

Wysłany: 2009-01-23 15:00:32

RATUJCIE!!!! system !!!