Technologia Reclen do przetwarzania odpadów

Technologia Reclen do przetwarzania…
Firma Ezo Recycling opracowała autorską technologię Reclen, która służy do przetwarzania odpadów, m.in. z tworzyw sztucznych.

Technologia Reclen (Renewable Clean Energy) pojawiła się w odpowiedzi na stale rosnącą ilość odpadów komunalnych i problemy z tym, jak sobie z nimi radzić. Przy jej opracowaniu twórcy odeszli od koncepcji spalania odpadów. Głównym założeniem technologii jest to, że odpady mogą być źródłem energii. Skupiono się zatem na poszukiwaniu metod do odzyskania energii w niej skumulowanej. W efekcie powstała technologia nie stosowana dotąd nigdzie indziej.

W jej ramach odpady dzielą się na grupy w zależności od możliwości odzyskania z nich energii. Przeprowadzone badania potwierdziły, że niesegregowane odpady komunalne determinowane są przez bilans energetyczny.

Bilans energetyczny technologii Reclen wykazuje nadwyżkę energii otrzymanej w wyniku przetwarzania odpadów nad energią niezbędną do prowadzenia procesu. Nadwyżka energii w postaci energii elektrycznej i cieplnej przeznaczona jest na sprzedaż na rynku komercyjnym.

Gdy mowa natomiast o procesie technologicznym, to niesortowane odpady komunalne dostarczane są do zakładu, ważone, ewidencjonowane i rozładowywane. W wyniku sortowania wyodrębniana jest część organiczna odpadów; tzw. inert, który nie bierze udziału w dalszej pracy i składa się ze szkła, metalu i piachu. Wyodrębniane są także tworzywa sztuczne.

W omawianej technologii zastosowano nowatorskie rozwiązanie sortowania odpadów. Zostało one oparte na procesach chemicznych, a nie mechanicznych. Pozwala tym samym na pozbycie się w pierwszej fazie sortowania inertu, a w drugiej fazie na rozdzielenie tworzyw sztucznych od biomasy z dokładnością do 99 proc.

Odpadowe tworzywa sztuczne, po wysuszeniu, kierowane są do modułu specjalnego depolimeryzatora, gdzie są przetwarzane na frakcję olejową, która stanowi paliwo dla modułu energetycznego. Sprawność modułu depolimeryzatora wynosi 80 proc., co oznacza, że z jednej tony odsortowanych tworzyw sztucznych otrzymać można 800 kg frakcji olejowej. Moduł depolimeryzatora jest też źródłem gazu węglowodorowego oraz ciepła, które są używane w innych fazach procesu.

Część organiczna przenoszona jest z kolei do wielostopniowej suszarni odpadów, a następnie kierowana do reaktora chemicznego, w którym następuje oddestylowanie wybranych pierwiastków oraz zwęglenie oczyszczonej biomasy. Tak otrzymany węgiel drzewny jest zgazowywany za pomocą znanej metody tlenowej. Otrzymywany w wyniku tego procesu gaz syntezowy, już bez zanieczyszczeń, stanowi paliwo dla drugiego modułu energetycznego.

W przytoczonych warunkach jedynie rozpoczęcie pracy instalacji wymaga dostarczenia energii z zewnątrz. Paliwem tym jest gaz propan-butan. Po rozpoczęciu pracy instalacji wszystkie procesy podtrzymywane są ze źródeł energii pochodzących z różnych faz procesu. Podawanie zewnętrznego paliwa nie jest konieczne. Moduły energetyczne są źródłem energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.

W wyniku przetwarzania odpadów na energię elektryczną i cieplną otrzymywana jest w sposób ekologiczny czysta energia. Ponieważ wszystkie procesy recyklingu odpadów prowadzone są w hermetycznych reaktorach chemicznych, to do atmosfery nie przedostają się żadne zanieczyszczenia. Emisja do atmosfery pochodzi tylko ze spalania czystego gazu węglowodorowego.

Przy założeniu składu niesortowanych odpadów komunalnych, w wyniku przetwarzania z zastosowaniem technologii Reclen otrzymuje się z tony odpadów: inert w postaci rozdzielonych metali i szkła oraz popiół po procesie gazyfikacji węgla drzewnego w ilości 26 kg, który po zmieszaniu z krzemionką wysortowaną z inertu, może być przeznaczony do produkcji elementów betonowych. Otrzymuje się także wodę o wysokim stopniu czystości w ilości 197 kg (pozostała część wody odparowała w trakcie procesu), energię elektryczną w ilości 770 kWh i wreszcie energię cieplną w ilości 259 kWh.
Reportaże

Forum

Kamil24

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2020-10-28

Adam80

Własna firma produkcyjna 2020-10-24

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22

Todarek12

Prototypowa forma wtryskowa 2020-09-10