Tworzyw nie wolno składować na wysypiskach

Tworzyw nie wolno składować…
Stowarzyszenie PlasticsEurope przypomina, iż żadne tworzywa sztuczne nie powinny być unieszkodliwiane na składowiskach odpadów.

Składowanie na wysypiskach zużytych tworzyw sztucznych przyczynia się do postrzegania ich jako materiałów o małej, czy wręcz żadnej wartości użytkowej. To z kolei może spowodować, że odpady zaśmiecą środowisko i w konsekwencji trafią do rzek i mórz. Branża tworzyw sztucznych jest zdecydowana zmienić tę sytuację i optuje za odejściem od składowania tworzyw na wysypiskach, promując ich wykorzystanie poprzez recykling lub jako paliwa w zakładach energetycznych. Pouczające w tym względzie może być porównanie państw z UE: wszędzie tam, gdzie przyjęto odpowiednie rozwiązania prawne, np. podatek od składowisk w Wielkiej Brytanii, czy też zakaz składowania odpadów nadających się do spalania w Niemczech, wskaźniki recyklingu i odzysku zwiększają się. Bez tego rodzaju bodźców właściciele odpadów będą w dalszym ciągu wybierać najtańsze rozwiązania i jest mało prawdopodobne, że będą chcieć płacić więcej za recykling i odzysk. Co więcej, odpowiednie rozwiązania prawne mogą zachęcać do inwestowania w nowoczesną infrastrukturę systemów zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów, czy też w innowacje zwiększające efektywność lub tworzące tzw. zielona miejsca pracy w Europie.

- Branża tworzyw opowiada się za wspieraniem mechanizmów prawnych i finansowych ograniczających składowanie, które w konsekwencji doprowadzą do całkowitego recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych – tłumaczą przedstawiciele PlasticsEurope.