Udane zamknięcie roku obrotowego w Suwarach

Udane zamknięcie roku obrotowego w Suwarach
Zakończony rok obrotowy był rokiem przejściowym i obejmował 21 miesięcy od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku. W tym czasie Grupa Kapitałowa Suwary osiągnęła trzykrotny wzrost przychodów oraz dwuipółkrotny wzrost zrealizowanego wyniku netto w porównaniu do 12 miesięcy poprzedniego 2010 roku. Grupa osiągnęła znaczący wzrost w przypadku realizacji przychodów (średnio o 70% w stosunku do średnich przychodów za okres poprzedni), co spowodowało wzrost zysku ze sprzedaży o 50%, a zysku z działalności o 98%.

Mniejszy wzrost zysku ze sprzedaży w porównaniu ze wzrostem przychodów wynika głównie z wysokiego wzrostu cen zakupu surowców do produkcji, którego to wzrostu grupa nie przenosiła w całości na własnych kontrahentów. Wpływ pozostałych, nieoperacyjnych, czynników, pozwolił w roku 2011/2012 na uzyskanie średniego wzrostu zysku netto w porównaniu do okresu poprzedniego o 142%.

Czynnikiem mającym pozytywny wpływ na wynik finansowy był znaczący wzrost sprzedaży w spółkach Kartpol Group Sp. z o.o. i Suwary S.A. Na dobry wynik Grupy wpłynęła też ścisła kontrola kosztów operacyjnych.

W okresie od stycznia 2011 roku do zakończenia roku obrotowego przeprowadzono wiele nowych inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne spółek z grupy kapitałowej emitenta, m.in. zakup nowych linii produkcyjnych czy wykonanie układu chłodzenia w jednym z zakładów produkcyjnych.

Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S.A., jest zadowolony z osiągniętych wyników: - Zakończony rok był dla naszej grupy kapitałowej rokiem intensywnej pracy, znaczących inwestycji oraz wielu zmian organizacyjnych. Pod koniec 2010 roku, jedna z naszych spółek, Suwary Tech, rozpoczęła starania o włączenie gruntów do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i otrzymała zezwolenie. W okresie ostatniego roku obrotowego przeprowadzono również wiele nowych inwestycji zwiększających moce produkcyjne spółek z grupy. Cel ogłoszonej przez Spółkę strategii wskazującej na osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku, w porównaniu do roku 2009 z pierwszym podwojeniem EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży w 2012 roku, został osiągnięty. Drugi etap, następne podwojenie sprzedaży i EBITDA, będzie osiągnięty wcześniej niż zakładano.


Czytaj więcej: Wyniki finansowe 276