Unijne fundusze wydajemy za wolno i w za małym stopniu

Wdrożono kompleksowy system zarządzania realizacją celów finansowo-rzeczowych programów polityki spójności
Zdaniem NIK, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego zarządzający krajowymi programami operacyjnymi, jak i zarządy województw pełniące funkcje instytucji zarządzających programami regionalnymi, w zdecydowanej większości rzetelnie i zgodnie z założeniami wdrożyły kompleksowy system zarządzania realizacją programów oraz system kwartalnego monitorowania i oceny poziomu realizacji celów programów, określony w przyjętym przez Radę Ministrów w lutym 2016 r. Planie działań. Przyczyniło się to do poprawy wykorzystania funduszy UE.

Kontrolowane instytucje zarządzające podejmowały prawidłowe działania na rzecz przyśpieszenia realizacji programów operacyjnych:
- skrócono czas oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz przyśpieszono zawieranie umów z beneficjentami i weryfikację wniosków o płatność;
- przygotowane zostały 24 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach których rozpoczęto nabory projektów. Jednak realizacja większości z nich jest nadal opóźniona;
- w 2016 r. została spełniona przez Polskę większość warunków wstępnych określonych w Umowie Partnerstwa z KE.

Kontraktowanie projektów unijnych

Źródło: NIK, PAP
fot. Freepik