Wpływ różnych strategii odzysku na emisję gazów

Wpływ różnych strategii odzysku…
Raport Denkstatt i PlasticsEurope pokazuje, że dyrektywy unijne w zakresie wpływu odzysku na emisję gazów cieplarnianych nie sprawdzają się.

Przedstawiciele stowarzyszenia PlasticsEurope oraz eksperci z austriackiej agencji Denkstatt w swoim raporcie dotyczącym wpływu tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisji gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobów przyjrzeli się dwóm popularnym, choć różnym strategiom odzysku odpadów.

Pierwszą ze strategii, które poddano porównaniu była ta zatytułowana „Pełna zgodność z produktowymi dyrektywami Unii Europejskiej”. Drugą zaś „Maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych”. W badaniu dokonano oceny wpływu, jaki na oszczędność energii oraz poziom emisji gazów cieplarnianych mają dwa wymienione powyżej kierunki działania.

Pierwszy z nich zakłada całkowitą zgodność z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów opakowaniowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych(WEEE) oraz wycofanych z eksploatacji pojazdów (ELV). Drugi kierunek działań zakłada kompletne zaprzestanie składowania wszystkich odpadów z gospodarstw domowych i z handlu. Jest to zatem swoisty zakaz składowania.

Szacunkowe wyniki podano dla odpadów z tworzyw sztucznych oraz dla wszystkich materiałów. W przypadku zmieszanego strumienia odpadów z tworzyw sztucznych oraz papieru rozpatrzono dwa scenariusze.

W scenariuszu A przyjęto, że cała masa trafia do spalarni komunalnych odpadów stałych. Z kolei w scenariuszu B założono, że 50 proc. odpadów z tworzyw sztucznych i papieru trafia do przemysłowego odzysku energii i recyklingu surowcowego, reszta zaś kierowana jest do spalarni komunalnych odpadów stałych.

Wyniki tych szacunkowych kalkulacji wskazują, że oszczędność energii oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku strategii „pełnego odejścia od składowania” (w zależności od scenariusza) jest do 11 razy w przypadku energii oraz do 28 razy w odniesieniu do gazów cieplarnianych większa, niż ograniczenie ilości energii oraz emisji gazów cieplarnianych w wyniku pełnej zgodności z unijnymi dyrektywami o odpadach opakowaniowych, ELV oraz WEEE. Widać to zresztą na dołączonym obrazku.

Wyniki pokazują również jak ważne jest wydzielenie pozostałych odpadów wysokokalorycznej frakcji mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych, aby poddać je utylizacji w procesie przemysłowego odzysku energii lub w procesie recyklingu surowcowego.