Wsparcie dla efektywnego odzyskiwania energii

Wsparcie dla efektywnego odzyskiwania… Stowarzyszenie PlasticsEurope obiecuje: przemysł tworzyw sztucznych będzie wspierać efektywne odzyskiwanie energii jako rozwiązanie uzupełniające recykling i mające na celu zmniejszenie ilości odpadów utylizowanych na składowiskach.

Deklarację taką zawarto w corocznym raporcie PlasticsEurope, w którym podsumowuje się aktualna sytuację w sektorze tworzyw sztucznych w Europie.

Chociaż wszystkie tworzywa sztuczne można poddawać recyklingowi mechanicznemu bądź surowcowemu, to jednak w ocenie PlasticsEurope nie dla wszystkich jest to rozwiązanie korzystne pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Zapewnienie właściwej równowagi między dwiema komplementarnymi opcjami - recykling lub odzysk energii - z uwzględnieniem uzasadnienia naukowego jest bardzo ważne w procesie odchodzenia od unieszkodliwiana odpadów tworzyw sztucznych na składowiskach odpadów. Jakkolwiek nie wszystkie odpady tworzyw nadają się do recyklingu, to ważne jest unikanie sytuacji, w których materiały nadające się do recyklingu są stosowane jako paliwo.

Po wykorzystaniu wszystkich możliwości recyklingu pozostaje strumień resztkowy odpadów tworzyw sztucznych, który posiada dużą wartość jako źródło energii.

Pozyskanie społecznej akceptacji dla odzyskiwania energii jako rozwiązania uzupełniającego w stosunku do recyklingu będzie stanowić wyzwanie, ponieważ obecnie w publicznej percepcji zrozumienie tego problemu jest niewielkie i w wielu przypadkach opiera się na nieaktualnych danych. Powoduje to częstokroć silny sprzeciw wobec planów rozwoju nowej infrastruktury (podejście NIMBY – „Not In My Backyard”, czyli „Nie na moim podwórku”). Niestety, w publicznych debatach mało się mówi o korzyściach płynących z odzyskiwania energii. Jest to problem, który zainteresowane strony będą musiały wspólnie rozwiązać.

Rozwiązania w zakresie efektywnego odzyskiwania energii obejmują spalanie w technologii „skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej”, w której energia zawarta w odpadach, w tym w tworzywach sztucznych, jest przekształcana zarówno na ciepło, jak i elektryczność. Alternatywnym rozwiązaniem jest przetworzenie odpadów tworzyw sztucznych na konkretny rodzaj paliwa (stałe paliwo wtórne – SRF), które można wykorzystać w różnego typu instalacjach, w tym w cementowniach.

Jak zauważają eksperci z PlasticsEurope, recykling jest często postrzegany jako największy wkład, jaki obywatele mogą wnieść w zrównoważony rozwój. Mocno przyczyniają się do tego polityczne przesłania w rodzaju „Społeczeństwo recyklingu”. Należy zacząć od odpowiedniego zaprojektowania wyrobów. Po uwzględnieniu wymogów funkcjonalnych projektant powinien wziąć pod uwagę trwałość wyrobu dobierając odpowiednie materiały, metody produkcyjne, z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania oraz recyklingu.

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia wykorzystania wyrobu po jego fazie użytkowania mają wytyczne projektowe, takie jak np. zaktualizowane niedawno wskazówki Europejskiej Platformy Butelek PET lub przewodnik „Opakowania z tworzyw sztucznych i możliwości ich recyklingu a projektowanie” opublikowanego przez organizację RECOUP.

Sortowanie, przetworzenie oraz wprowadzanie do tych samych zastosowań tworzywa pochodzącego z recyklingu, jako materiału komplementarnego do tworzywa pierwotnego, wymaga zachowania odpowiedniej jakości wszystkich operacji recyklingu i obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, system jakości oraz odpowiednią wiedzę na temat rynku.
W europejskim łańcuchu wartości recyklingu należy kontynuować nacisk na wymagania jakościowe, aby tworzywa z recyklingu mogły uzupełniać tworzywa pierwotne.

Czytaj więcej: