Współpraca Grupy Azoty i Politechniki Krakowskiej

Współpraca Grupy Azoty i Politechniki…

Grupa Azoty oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zawarły ramową umowę o współpracy. Pozwoli ona nawiązać długoterminowe partnerstwo w zakresie prowadzenia prac naukowo-technicznych oraz kształcenia, w szczególności w ramach kierunków związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Umowa umożliwi współpracę w obszarze naukowo-technicznym, obejmującą m.in. udział specjalistów Politechniki w pracach realizowanych przez Grupę Azoty oraz wykonywanie przez pracowników uczelni badań i ekspertyz na rzecz spółki. Strony rozważają wspólny udział w konsorcjach dotyczących projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Porozumienie otwiera także drogę do współpracy patronackiej nad kierunkami studiów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz organizacji wspólnych szkoleń i praktyk dla studentów Politechniki w Grupie Azoty.

- Badania i rozwój to jeden z najważniejszych obszarów w strategii Grupy Azoty. Odpowiadając na oczekiwania wobec naszej branży i wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym, podpisaliśmy umowę z renomowanym ośrodkiem kształcenia kadry inżynierskiej, jakim jest Politechnika Krakowska. Jako Grupa Azoty przykładamy ogromną wagę do zrównoważonych technologii, umożliwiających optymalizację i ograniczenie zużycia energii elektrycznej, stąd jesteśmy zainteresowani współpracą ze szczególnym naciskiem na obszar zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że to jeden z ważniejszych kierunków studiów w kontekście rozwoju krajowego przemysłu i wyzwań, z jakimi mierzy się cała europejska branża chemiczna - mówi członek zarządu, dyrektor generalny Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki.


zdjecie-podpisanie-ramowej-umowy-o-wspolpracy
Fot.: Grupa Azoty S.A.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej konsekwentnie rozwija działalność badawczą i dydaktyczną pozwalającą kompleksowo podejmować rynkowe wyzwania, dotyczące m.in. urbanizacji i metropolizacji.

- Obecnie są one ukierunkowane na kształtowanie i wdrażanie koncepcji SMART, która umiejętnie łączy rozwiązania inteligentne w zakresie zarządzania infrastrukturą miast i regionów z podnoszeniem jakości przestrzeni i standardu życia mieszkańców przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Współpraca Wydziału z otoczeniem gospodarczym, w szczególności z podmiotami strategicznymi dla gospodarki takimi jak Grupa Azoty, jest kluczowa dla rozwoju nauki i komercjalizacji wyników badań oraz dostosowywania programów kształcenia do aktualnych wymagań rynkowych - mówi dr inż. Piotr Beńko, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to uczelnia z blisko 80-letnią tradycją kształcenia kadr inżynierskich i technicznych kraju. Jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym ośrodkiem, prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych. Kształci na ponad 30 kierunkach studiów inżynierskich i magisterskich.

brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska