Wybór termoregulatora w przetwórstwie tworzyw


W dolnym zakresie temperatur do 95 st. C mogą pracować urządzenia z otwartym i bezciśnieniowym obiegiem. Aby jednak przy wyższych temperaturach zapobiec wyparowaniu wody należy zastosować rozwiązania polegające na podwyższeniu jej ciśnienia. Z kolei przy szczególnie wysokich temperaturach np. przy niektórych wtryskarkach produkujących termoplasty techniczne przy częściach precyzyjnych bardzo ważnym czynnikiem staje się dokładne i szybkie przekazywanie ciepła. Tutaj bowiem formy są bardzo często małe i w związku z tym powierzchnia kanałów temperujących, będących do dyspozycji też jest niewielkich wymiarów. Także w takich warunkach woda spełnia swoje zadania lepiej niż olej. Mając do czynienia z taką sytuacją należy zwrócić uwagę na wysokie ciśnienie nasycenia wynoszące przy 200 st. C 16 bar. Niezbędne stają się więc specjalne przewody do podłączenia formy.

Przy temperaturach pracy od ok. 160 st. C do 350 st. C zastosowanie znajdują olejowe urządzenia termoregulujące. Także tutaj występują różne rodzaje tych urządzeń zależnie od obszaru temperatur.

W zakresie do 200 st. C pracują urządzenia o otwartej budowie. Należy przy nich mieć a uwadze to, by obciążenie powierzchni grzewczych było możliwie niskie, tak by zapobiec rozłamowi termicznemu spowodowanemu przekroczeniem dopuszczalnej temperatury warstwy stykowej w wyniku lokalnego przegrzania. Zużywanie się organicznych mediów przewodzenia ciepła prowadzi do powstania osadów w postaci porowatych warstw koksu na powierzchniach elementów grzewczych. Skutkuje to obniżeniem przewodnictwa cieplnego, a w skrajnych przypadkach nawet awariami. Urządzenia pracujące w temperaturach powyżej 200 st. C należy szczególnie chronić. Musi być w nich wbudowany czujnik przepływu wyłączający całe urządzenie przy zbyt wolnym przepływie medium.

Ponadto należy zapobiec dostawaniu się tlenu do systemu, gdyż powoduje on oksydacyjne uszkadzanie medium. Jeśli użytkownik stwierdza szybko wzrastającą lepkość medium, to fakt taki oznacza, że ulega ono utlenianiu. Jest to groźne i może doprowadzić do bezużyteczności urządzenia. Żeby temu zapobiec wykorzystuje się zimnoolejową lub azotową metodę uzupełniania lub nowego napełniania olejem, odgazowując go do temperatury ok. 100 st. C przez dłuższy okres czasu.

Konstruowanie olejowych urządzeń termoregulujących lub ich używanie obwarowane jest wieloma przepisami prawnymi, do których przestrzegania zobligowany jest każdy producent oraz użytkownik.