Wyniki finansowe Lanxess za rok 2015

Wyniki finansowe Lanxess za rok 2015
Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, ma powody do zadowolenia z wyników za 2015 r. – pomimo trudnych warunków rynkowych.

EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 9,5 proc., do 885 mln EUR, przede wszystkim za sprawą oszczędności będących efektem programu dostosowawczego, silnego dolara amerykańskiego oraz wzrostu produkcji. Osiągnięty wynik operacyjny znalazł się zatem w prognozowanym wcześniej przedziale 860–900 mln EUR. Do zwiększenia przychodów przyczyniły się wszystkie segmenty. W 2014 r. wynik operacyjny wynosił 808 mln EUR.

Rentowność EBITDA Grupy z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 10,1 proc. do 11,2 proc. Istotnie zwiększył się również zysk netto, z 47 mln EUR do 165 mln EUR. W porównaniu z rokiem poprzednim sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie 7,9 mld EUR (w 2014 r.: 8,0 mld EUR). W tym przypadku obniżenie cen sprzedaży będące wynikiem spadku cen surowców zostało w znacznej mierze skompensowane korzystnym wpływem wahań walutowych.

– Rok 2015 był dla koncernu LANXESS owocny pod każdym względem. Szybciej, niż zakładaliśmy, wdrożyliśmy nasz plan dostosowawczy, a jednocześnie znacząco poprawiła się nasza sytuacja finansowa i dochody. Położyliśmy więc stabilne podwaliny pod dalszy wzrost – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG.

Znaczące wzmocnienie bilansu

Ze względu na wzrost wyniku operacyjnego połączony ze zmniejszeniem wydatków kapitałowych oraz dalszą redukcją kapitału obrotowego zobowiązania finansowe netto zmniejszyły się znacząco o 125 mln EUR, do kwoty ok. 1,2 mld EUR. Oznacza to ich ograniczenie o blisko 30 proc. w ciągu dwóch lat. W 2015 r. wydatki kapitałowe sięgnęły 434 mln EUR i były o blisko jedną trzecią niższe niż w roku poprzednim, kiedy wynosiły 614 mln EUR. Koncern prognozuje, że w 2016 r. wydatki kapitałowe sięgną ok. 450 mln EUR. – Mimo że jesteśmy na ścieżce wzrostu, będziemy kontynuować naszą skuteczną strategię finansowania, mając na uwadze naszą ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym – wyjaśnił Michael Pontzen, dyrektor finansowy LANXESS AG.

Wyższa dywidenda za 2015 r.

Dobre wyniki koncernu znajdą odzwierciedlenie również we wzroście dywidendy. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zarząd oraz rada nadzorcza wystąpią z propozycją zwiększenia dywidendy o 20 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do 0,60 EUR za akcję. Łączna kwota wypłat dywidendy wyniosłaby wówczas ok. 55 mln EUR.

ARLANXEO rozpocznie działalność już 1 kwietnia

Władze ds. ochrony konkurencji zatwierdziły transakcję wcześniej niż oczekiwano, toteż ARLANXEO – spółka joint venture z branży kauczuków syntetycznych powołana przez koncern LANXESS i Saudi Aramco – rozpocznie swoją działalność już 1 kwietnia 2016 r.

Uruchomienie tego wspólnego przedsięwzięcia wpłynie na kształt sprawozdania LANXESS za drugi kwartał 2016 r. Segment Performance Polymers zostanie zastąpiony przez ARLANXEO (na które złożą się jednostki Tire & Specialty Rubbers oraz High Performance Elastomers) i jednostkę High Performance Materials. Zmiana nie będzie dotyczyć segmentów Advanced Intermediates i Performance Chemicals.

Wzrost o solidnych podstawach finansowych

Po zmianach dostosowawczych koncern, który w swoim zrównoważonym portfelu posiada specjalistyczne produkty chemiczne, półprodukty chemiczne oraz tworzywa sztuczne o wysokiej wydajności, znajduje się na ścieżce wzrostu. Zasadniczo „nowy” LANXESS pragnie się skupić na rosnących rynkach średniej wielkości Ameryki Północnej, Chin i Azji Południowo-Wschodniej. W nadchodzących latach koncern planuje zainwestować we wzrost organiczny ok. 400 mln EUR z oczekiwanych 1,2 mld EUR wpływów ze sprzedaży kauczuków. – Warunkiem wszelkich wydatków kapitałowych jest ich wkład w tworzenie wartości. Poszczególne segmenty dysponują budżetami na wydatki kapitałowe w granicach od 50 do 150 mln EUR – powiedział Zachert. Planuje się również przeznaczyć blisko 200 mln EUR na program wykupu akcji własnych oraz 400 mln EUR na zmniejszenie zobowiązań finansowych.

Koncern LANXESS poszukuje również zewnętrznych okazji do wzrostu. – Z jednej strony dążymy do uzyskania korzyści z konsolidacji w tych obszarach, w których LANXESS już prowadzi działalność. Z drugiej strony badamy też możliwości rozszerzenia naszego portfela na powiązane obszary działalności cechujące się dobrą kondycją. Weźmiemy pod uwagę zarówno integrację łańcuchów wartości w branży chemicznej, jak i pasujące podmioty ukierunkowane na obszar zastosowań – wyjaśnił Zachert.

Rozwój działalności w podziale na segmenty

W 2015 r. sprzedaż segmentu Performance Polymers spadła o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do ok. 3,9 mld EUR. Pomimo trudnych warunków rynkowych EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 28,1 proc., do 502 mln EUR, i był znacząco wyższy niż osiągnięty w roku poprzednim poziom 392 mln EUR. Na przychody korzystnie wpłynęły wahania kursowe, oszczędności poczynione za sprawą programu dostosowawczego oraz zwiększenie wielkości sprzedaży. Rentowność EBITDA segmentu z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych zwiększyła się odpowiednio z 9,5 proc. do 12,7 proc.

W segmencie Advanced Intermediates sprzedaż w 2015 r. nieznacznie spadła w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 1,8 mld EUR. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 10,1 proc., do 339 mln EUR, w porównaniu z 308 mln EUR rok wcześniej. Na zwiększenie przychodów wpłynęło umocnienie się dolara amerykańskiego, utrzymywanie się wysokiego popytu na produkty agrochemiczne oraz popytu na pozostałych rynkach, jak również oszczędności uzyskane za sprawą programu dostosowawczego. Rentowność EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych, która sięgnęła 18,6 proc., była znacząco wyższa niż 16,7 proc. osiągnięte w 2014 r.

Sprzedaż w segmencie Performance Chemicals zwiększyła się w 2015 r. o 4,8 proc., do blisko 2,1 mld EUR. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku aż o 21,2 proc., z 269 mln EUR do 326 mln EUR. Wzrost przychodów nastąpił za sprawą korzystnych wahań walutowych we wszystkich jednostkach biznesowych, oszczędności osiągniętych w drodze realizacji programu dostosowawczego oraz spadku cen surowców. Odpowiednio wzrosła również rentowność EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych, osiągając 15,6 proc. w porównaniu do 13,5 proc. w 2014 r.

Perspektywy na 2016 r.

Początek nowego roku był dla LANXESS niezwykle obiecujący. Według prognozy w pierwszym kwartale 2016 r. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych osiągnie poziom od 240 mln EUR do 260 mln EUR. W całym 2016 r. koncern spodziewa się stabilizacji lub niewielkich tendencji wzrostowych w zakresie rozwoju działalności segmentów Advanced Intermediates i Performance Chemicals. Istotny wzrost wielkości sprzedaży przewidywany jest również dla segmentu High Performance Materials. Należy się spodziewać, że utrzymają się trudne warunki rynkowe w branży kauczuków syntetycznych, co może się odbić na rentowności. LANXESS zakłada, że w całym 2016 r. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych będzie się kształtować w granicach od 880 mln EUR do 930 mln EUR.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A