Analiza rynku opakowań polietylenowych

Ponad połowa (61 proc.) produkcji wytworzonej worków i toreb z polimerów etylenu jest eksportowana. W przypadku innych worków i toreb udział eksportu sięga 94 proc. Porównując ilość i wartość eksportu i importu worków i toreb z polietylenu z danymi o imporcie i eksporcie worków i toreb z pozostałych tworzyw sztucznych, można odnotować duże znacznie handlu zagranicznego dla branży. W ostatnich czterech latach kupowano i sprzedawano za granicę wyraźnie więcej worków i toreb z polietylenu niż worków i toreb z innych tworzyw.

Warto wiedzieć, że wyroby z polietylenu stanowiły w ostatnich latach ponad trzy czwarte eksportu importu worków i toreb. Przy czym udział polietylenu w eksporcie minimalnie spadał, a udział importu rósł. W każdym roku analizy ilość eksportowanych worków, toreb z polietylenu przewyższała ilość importowaną. Biorąc pod uwagę salda obrotów wewnętrznych to w kraju konsumowane jest 76 - 79 proc. produkcji wytworzonej.

Analiza rynku opakowań polietylenowych

Ilościowo w kraju pozostawało w przybliżeniu w kolejnych latach analizy 2006-2008: 114 tys. ton, 110 tys. ton, 122 tys. ton. Podsumowując rok 2009 można się spodziewać, po wynikach za pierwsze półrocze, spadku tej wartości. Ocena wartości zainwestowanego kapitału w ostatnich latach związanej z nakładami na budowę, ulepszenia i zakup środków trwałych w produkcji opakowań tworzyw sztucznych systematycznie rosną.

Nakłady w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób są zdecydowanie wyższe od nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa mniejsze. Uznać należy to za prawidłowość z uwagi na większy potencjał przedsiębiorstw szczególnie dużych. W poszczególnych okresach stanowiły one: w 2006 roku – 85,2 proc., w 2007 roku – 93,7 proc., w 2008 roku – 93,4 proc., w pierwszym półroczu 2009 roku – 74,1 proc. nakładów we wszystkich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób.

Podsumowując dane statystyczne odnośnie produkcji worków, toreb z tworzyw sztucznych mając na uwadze szczególnie te produkowane z polimerów etylenu, trzeba wskazać na istotne znaczenie jakie branża producentów worków i toreb ma dla gospodarki narodowej. W ostatnich kilkunastu latach stała się ona znaczącym elementem biznesu w Polsce. Wprawdzie nie osiągnęła ona pozycji jaką zdobyła sobie w tym samym czasie branża samochodowa czy meblarska, ale znacząca ilość produkowanych wyrobów jak i wartość produkcji zbliżona do 1 mld zł nie powinny być lekceważone.

Ponad połowa worków, toreb z polimerów etylenu jest eksportowana, co pokazuje znaczenie branży nie tylko na rynku wewnętrznym, ale również a kreowaniu obrotów handlowych z zagranicą. Poziom ich eksportu przewyższa poziom importu, co wskazuje na dodatnie saldo obrotów wewnętrznych.

Opakowania z polietylenu stanowią znaczący udział wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych. Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości powinien on utrzymywać się na poziomie 84 proc.

Warto też odnotować, że sam proces produkcyjny opakowań z polietylenu jest o wiele bardziej przyjazny środowisku, niż produkcja uznawanych za ekologiczne odpowiedników tego typu opakowań. W przypadku transportu opakowań foliowych, dzięki ich mniejszej objętości, a tym samym mniejszej liczbie przewozów zmniejsza się emisja spalin do atmosfery. Zatrucie wody w przypadku produkcji toreb polietylenowych jest 50- krotnie mniejsze, niż w przypadku produkcji toreb z papieru. Sam proces produkcji opakowań polietylenowych wymaga 20 proc. mniejszego nakładu energii niż wyprodukowanie tej samej ilości toreb papierowych.

Wykorzystano ekspertyzy jakie dla stowarzyszenia KOEKO wykonali dr Piotr Paszko i dr Hanna Sikacz.