Azoty Police budzą się z „afrykańskiego snu”

Azoty Police budzą się z „afrykańskiego… 20 grudnia 2017 r. Grupa Azoty Police zawarła z DGG ECO ugodę, której finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28.850.000,00 USD uiszczonych na poczet ceny zakupu akcji.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w sierpniu 2013 r. dokonała zakupu 55% udziałów w spółce African Investment Group SA, posiadającej koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów w Senegalu. Dzięki tej transakcji Grupa miała uzyskać dostęp do złóż piasków ilmenitowych Sud Saint Louis oraz fosforanów wapnia w rejonie Lam Lam i Kebemer.

- Chcemy aby Senegal stał się dla nas centrum produkcji i dystrybucji nawozów sztucznych do innych krajów Afryki - powiedział wtedy Krzysztof Jałosiński, ówczesny prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police.

Skończyło się na głośnym zatrzymaniu przez szczecińską delegaturę CBA 10 osób, w czerwcu 2017 - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących z firmą biznesmenów. CBA informowało wówczas, iż zatrzymania te były związane przede wszystkim ze sprawą zakupu przez firmę senegalskiej spółki.

W zawartym porozumieniu strony potwierdzają nieosiągnięcie celów założonych w umowie z 2013 r. w tym brak spodziewanych korzyści z dostaw surowców wydobywanych i dostarczanych przez AFRIG. To ostatnie było zresztą bezpośrednią podstawą dokonanych w sierpniu 2017 r. przez GA Police S.A. korekt i odpisów dotyczących aktywów rozpoznanych w związku z zakupem akcji AFRIG,

Już dużo wcześniej, bo 30 maja 2016, zarząd spółki podjął decyzję o obniżeniu wartości, należących do AFRIG, senegalskich złóż fosforytów o przeszło 255 mln zł, zaś wartość wszystkich aktywów trwałych w Senegalu została zredukowana o przeszło 270 mln zł.

Zarząd GA Police S.A. wyraził przekonanie, iż zawarcie przedmiotowego porozumienia potwierdza zasadność i celowość podejmowanych przez siebie od maja 2016 r. działań związanych z tzw. aktywami afrykańskimi Spółki, choć oczywiście finalizacja porozumienia nie jest przesądzona i pozostaje zależna od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych oraz wywiązania się drugiej strony ze zobowiązania do zapłaty pierwszej transzy zwrotu ceny, jak i udzielenia gwarancji bankowej zabezpieczającej spłatę dalszych transz - czytamy w opublikowanym przez Grupę Azoty komunikacie.

Jacek Leszczyński
fot. Grupa Azoty
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8

Reportaże

Forum