Azoty Tarnów i Grupa Lotos zainteresowane produkcją polietylenu

Azoty Tarnów i Grupa Lotos zainteresowane produkcją polietylenu
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach i Grupa Lotos mogą przełamać monopol BasellOrlen Polyolefins na produkcję w naszym kraju polietylenu.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach podpisały porozumienie z Grupą Lotos. Dotyczy ono opracowania wstępnego studium wykonalności dla dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem. Gdyby tak się stało, to obydwie firmy stałyby się beneficjentami nowego programu "Inwestycje Polskie". Do tej pory w Polsce jedynym producentem polietylenu jest BasellOrlen Polyolefins.

Współpraca Azotów Tarnów z Lotosu ma na celu powołanie do życia konsorcjum, którego partnerzy wykonają prace studialne, obejmujące przeanalizowanie technologicznych i ekonomicznych możliwości wybudowania instalacji petrochemicznych i chemicznych na terenie Grupy Lotos i Azotów Tarnów.

Azoty Tarnów i Lotos zainteresowane produkcją polietylenu


Pierwszy z badanych wariantów będzie dotyczył instalacji krakingu parowego. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich olefin etylen, propylen i butylen, czyli podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast drugi z wariantów obejmuje instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleks instalacji do produkcji petrochemicznych surowców aromatycznych składałby się potencjalnie z kilku nowych instalacji współpracujących ze sobą i z istniejącą już infrastrukturą Lotosu. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji byłaby Grupa Azoty.

Wyniki analizy pozwolą obu spółkom na podjęcie do końca 2013 r. decyzji o powołaniu spółki celowej oraz stworzeniu możliwości wspólnej realizacji jednego z dwóch wariantów projektu.

- Zawarcie porozumienia ze spółką Azoty Tarnów to dla Grupy Lotos otwarcie na nowe obszary rozwoju - komentuje Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos.

Na podstawie zawartego porozumienia firmy wybiorą optymalną technologię oraz opracują model biznesowy wraz z kluczowymi warunkami umów projektu. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona wstępna ocena efektywności inwestycji, a członkowie konsorcjum dokonają wyboru najlepszej lokalizacji dla tej inwestycji.

- Realizacja jednego z wariantów projektu jest kluczowa nie tylko z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski poprzez realizację największych projektów infrastrukturalnych. Tego typu projekt jest w stanie wygenerować zapotrzebowanie na około 2-3,5 tys. pracowników w różnych branżach z różnych firm wykonawczych. Co więcej, stanie się on motorem rozwoju regionu, w którym będzie realizowany, a instalacja wygeneruje lepsze wykorzystanie portu, kolei, dróg i autostrad. Co jest wartością dodaną samą w sobie - ocenia Jerzy Marciniak, prezes zarządu Azotów Tarnów.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8