BASF: Wzrost sprzedaży w I kwartale ale zyski niższe

Rozwój działalności w segmentach w pierwszym kwartale 2019 r.

Sprzedaż w segmencie Chemikaliów (obejmującym Petrochemikalia i Półprodukty) spadła o 13% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. do 2,5 mld EUR. Znaczny spadek sprzedaży dotyczył w szczególności działu Petrochemikalia, natomiast w dziale Półproduktów odnotowano niewielkie obniżenie sprzedaży. Wpływ na rozwój sprzedaży miał spadek wolumenów i cen w obu działach.

W porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 169 mln EUR do 306 mln EUR. W obu działach odnotowano zmniejszenie zysków, w szczególności w dziale Petrochemikalia. Rozwój EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był w dużej mierze spowodowany niższymi marżami w dziale Petrochemikalia, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty krakingu parowego, jak również niższymi wolumenami w obu działach. Ponadto w obu działach nieznacznie wzrosły koszty stałe. W dziale Petrochemikalia było to w znacznej mierze spowodowane wyższymi kosztami utrzymania, natomiast w dziale Półproduktów negatywny wpływ na koszty stałe miały głównie różnice kursowe.

Sprzedaż w segmencie Materiałów (obejmującym Produkty uszlachetniające i Monomery) wyniosła 2,9 mld EUR, co oznacza spadek o 15% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Spadek sprzedaży został odnotowany zarówno w dziale Monomerów, jak i Produktów uszlachetniających. Spowodowany był w szczególności niższymi cenami izocyjanianów w dziale Monomerów.

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych znacznie spadł w obu działach i wynosi 323 mln EUR w porównaniu do 816 mln EUR w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Przyczyną były głównie niższe marże w zakresie izocyjanianów w dziale Monomerów. Jeśli chodzi o dział Produktów uszlachetniających, wyższe marże nie mogły zrekompensować niższych wolumenów, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto, w porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym, w obu działach nieznacznie wzrosły koszty stałe. Było to spowodowane głównie różnicami kursowymi.

W segmencie Rozwiązań dla przemysłu (obejmującym Dyspersje i pigmenty oraz Chemikalia uszlachetniające) sprzedaż wyniosła 2,2 mld EUR, co stanowi spadek o 2% w porównaniu do analogicznego kwartału w poprzednim roku. Sprzedaż w dziale Dyspersji i pigmentów uplasowała się na tym samym poziomie co w pierwszym kwartale 2018 r., podczas gdy sprzedaż w dziale Chemikaliów nieznacznie spadła. Spadek w stosunku do roku poprzedniego był głównie spowodowany przeniesieniem działalności w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody, która wcześniej podlegała pod dział Chemikaliów uszlachetniających, do grupy Solenis.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmencie Rozwiązania dla przemysłu wzrósł o 15% do 264 mln EUR. Spowodowane było to głównie znacznym wzrostem EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Chemikaliów uszlachetniających w wyniku wzrostu cen, wolumenów oraz pozytywnych różnic kursowych. Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Dyspersji i pigmentów również nieco wzrósł, czego przyczyną był wzrost cen i pozytywne różnice kursowe. EBIT w tym segmencie obejmował dodatkowe zyski osiągnięte w dziale Chemikaliów uszlachetniających wynikające z przeniesienia działalności w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody do grupy Solenis.

Sprzedaż w segmencie Technologii powierzchniowych (obejmującym Katalizatory, Powłoki i Chemikalia budowlane) wzrosła o 13%, w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r., do 3,6 mld EUR. Szczególnie duży wzrost sprzedaży odnotowano w dziale Katalizatorów. Ponadto znacznie wzrosła sprzedaż w dziale Chemikaliów budowlanych i uplasowała się na tym samym poziomie co sprzedaż w dziale Powłoki w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży spowodowany był wzrostem cen we wszystkich działach oraz pozytywnymi różnicami kursowymi i wzrostem wolumenów w działach Katalizatory i Chemikalia budowlane.

Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w tym segmencie wyniósł 159 mln EUR, osiągając tym samym ten sam poziom co w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Chemikalia budowlane znacznie wzrósł wskutek wyższych marż. W dziale Katalizatorów zyski nieznacznie wzrosły w związku ze wzrostem sprzedaży. Natomiast w dziale Powłok odnotowano znacznie niższy EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. Przyczyną tego było osłabienie sektora motoryzacyjnego.
W przypadku segmentu Żywienie i higiena (obejmującego Produkty do pielęgnacji i higieny osobistej oraz Żywienie i zdrowie) sprzedaż wyniosła 1,6 mld EUR, osiągając taki sam poziom jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Znaczny wzrost sprzedaży w dziale Żywienie i zdrowie został zniwelowany przez nieco niższą sprzedaż w dziale Produktów do pielęgnacji i higieny osobistej.

Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wynoszący 222 mln EUR, był o 13% niższy w porównaniu z 254 mln EUR odnotowanymi w pierwszym kwartale 2018 r. Było to głównie spowodowane wyższymi kosztami stałymi w dziale Żywienie i zdrowie, w dużej mierze związanymi z odszkodowaniami otrzymanymi w analogicznym kwartale poprzedniego roku za przestoje w produkcji w roku 2017. Ponadto odnotowano spadek marż w branży żywienia zwierząt. W rezultacie zyski działu Żywienie i zdrowie ogólnie znacząco spadły. Spadek ten został zrekompensowany przez znaczny wzrost zysków w dziale Produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. Przyczyną wzrostu były głównie wyższe marże.

Sprzedaż w segmencie Rozwiązań dla rolnictwa wyniosła 2,6 mld EUR, co oznacza wzrost o 53% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Było to spowodowane głównie przez efekty portfelowe wynikające z nabycia znaczących biznesów oraz aktywów firmy Bayer w sierpniu 2018 r. Grupa BASF osiągnęła również wyższy poziom ceny w dotychczasowym biznesie, podczas gdy wolumeny sprzedaży były znacznie niższe, głównie z powodu czynników związanych z pogodą.

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 740 mln EUR był o 75% wyższy niż w pierwszym kwartale 2018 r. W dużej mierze było to spowodowane udziałem przejętych biznesów. EBIT obejmował dodatkowe zyski związane ze zbyciem aktywów zgodnie z warunkami narzuconymi przez organy antymonopolowe w ramach nabycia biznesów firmy Bayer. W pierwszym kwartale 2019 r. przekroczyły one dodatkowe opłaty związane z integracją przejętych biznesów.

Sprzedaż w segmencie Inne znacznie wzrosła w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Było to spowodowane głównie pozostałą działalnością BASF w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody, która nie została przeniesiona do grupy Solenis i która od tamtej pory podlegała pod dział Inne. Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był znacznie niższy niż ten odnotowany w pierwszym kwartale 2018 r. Był to w dużej mierze efekt różnic kursowych oraz wyceny naszego długofalowego programu motywacyjnego.

Źródło: BASF

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska