Co zrobić, by zajmować się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów?

Co zrobić, by zajmować się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów?
Wyjaśniamy w jaki sposób należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Telefony z podobnymi pytaniami były też kierowane do naszego serwisu. Także na naszym forum internetowym pojawiają się pytania, co należy zrobić by zostać recyklerem.

Pod pojęciem recyklingu ustawodawca rozumie odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, który jest kwalifikowaną formą odzysku.

Generalne przepisy (są drobne wyjątki) zakładają, że każdy posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub ich unieszkodliwiania ma obowiązek uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

Tego typu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydawane jest w drodze decyzji przez wojewodę lub starostę. Maksymalny czas obowiązywania zezwolenia to 10 lat. Potem należy je przedłużyć. Wojewoda wydaje decyzję, wtedy gdy chodzi o przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek składany przez zainteresowanego i dotyczący zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinien zawierać:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
 • oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych, pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Co trzeba zrobić by zajmować się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów?

Otrzymane w wyniku jego złożenia zezwolenie określa:
 • rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku,
 • miejsce i dopuszczone metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska,
 • miejsce i sposób magazynowania odpadów,
 • czas obowiązywania zezwolenia.