Co zrobić, by zajmować się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów?


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych może być wydane po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania oraz po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wyłączeniem nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów budowlanych, zespołów obiektów lub instalacji, do których ma zastosowanie art. 76 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Jak tłumaczą urzędnicy Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinien spełniać szczegółowe wymagania określone w art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach.

- Można tu zwrócić uwagę na kilka dość istotnych kwestii. Wniosek może dotyczyć odpadów jeszcze nieistniejących, tj. wnioskodawca nie musi określać źródła pochodzenia odpadów. Wystarczy, że zamierza wejść w ich posiadanie w przyszłości i wskaże ich rodzaje. We wniosku należy określić potencjalny zakres zamierzonej działalności w odniesieniu do poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów, poprzez wskazanie ich rodzajów i ilości. Jeżeli miałyby być prowadzone obie formy gospodarowania, wyszczególnienie powinno być dokonane odrębnie dla każdej z nich - usłyszeliśmy w Starostwie.

Ponadto - fakultatywnie - wniosek może zawierać dane wymagane przy uzyskiwaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. Podanie podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów w przedkładanym organowi wniosku nie jest konieczne, organ ma natomiast prawo wezwać do takiego uzupełnienia. Warunkiem jest jednak wykazanie wówczas, że informacje zawarte we wniosku nie są wystarczające dla ustalenia zagrożeń dla środowiska, jakie poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpady mogą powodować. Wskazanie ilości odpadów ma być dokonane w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje, nie wystarczy więc podanie łącznej ich ilości, należy także podać odpowiednie wielkości dla okresu roku.

- Wymóg oznaczenia we wniosku miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oznacza obowiązek konkretnego określenia takiego miejsca, a więc przez wskazanie urządzenia lub instalacji, w których działania będą prowadzone oraz jego położenia. W odniesieniu do urządzeń, które mogą być przemieszczane, należałoby także wskazać miejsce lub miejsca, w których będą prowadzone procesy odzysku lub unieszkodliwiania. Może to przesądzać o konieczności uzyskania więcej niż jednego zezwolenia ze względu na właściwość miejscową. Za szczególnie istotne należy uznać te elementy wniosku, które zmierzają do wykazania, że posiadacz odpadów będzie w stanie zamierzone działania prowadzić prawidłowo i posiada odpowiednie ku temu środki techniczne oraz organizacyjne - dodają urzędnicy toruńskiego Starostwa.

Punkt ten obejmuje:
  • szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.


Ocena tych elementów wniosku, dokonywana przez właściwy organ, powinna być prowadzona ściśle w związku z projektowanym zakresem działalności.