Dobre wyniki Dworów

Firma Chemiczna Dwory miała po audycie 65,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2006 r., wobec 19,99 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei przychody osiągnęły sumę 1 172,2 mln zł. Takie wyniki podała spółka w opublikowanym właśnie raporcie rocznym. Zdaniem szefostwa był to satysfakcjonujący rok.

Zadowolenie zarządu Dworów potwierdzają statystyki. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł w ub. roku 91,67 mln zł wobec 32,34 mln zł zysku w 2005 r. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1.172,24 mln zł wobec 1.039,27 mln zł rok wcześniej.

W raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 60,35 mln zł. W ujęciu jednostkowym spółka miała 45,47 mln zł zysku netto wobec 8,77 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży to w ub. roku wyniosły one 1 172 238 zł, podczas gdy w 2005 r. ukształtowały się na poziomie 1 039 267 zł.

- Wyniki ekonomiczne osiągnięte przez Grupę Kapitałową w roku 2006 są satysfakcjonujące i dowodzą skuteczności działań podjętych w celu poprawy pozycji rynkowej i redukcji kosztów. Zysk netto ukształtował się na poziomie 65,8 mln zł - napisał prezes zarządu spółki w liście do jej akcjonariuszy.

W obszarze kauczuków syntetycznych i lateksów spółka sprzedała ponad 120 tys. ton osiągając przychody w wysokości 564 mln zł. W porównaniu z 2005 r. oznacza to wzrost wartości sprzedaży o 17,1 proc. Również sytuacja w drugim z kluczowych dla spółki obszarów biznesowych, jakimi są tworzywa styrenowe, jest znacznie lepsza niż w 2005 r. Wartość sprzedaży tworzyw styrenowych wzrosła w porównaniu z rokiem 2005 o 22,5 proc. i osiągnęła 469,9 mln zł.

Na bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. w ubiegłym roku duży wpływ miał konsekwentnie realizowany program głębokiej restrukturyzacji kosztowej. W jego wyniku została zlikwidowana nierentowna produkcja chloru i chloropochodnych, przeprowadzone zostały również zwolnienia grupowe.