Dobre wyniki kwartalne spółki PCC Rokita

Dobre wyniki kwartalne spółki… Pierwszy kwartał br. był dla Grupy PCC Rokita wyjątkowo udany. Zysk EBITDA spółki wyniósł w tym okresie 52 mln zł (wzrost o 127,5 proc. w stosunku do wyniku z I kw. ub.r.), zaś zysk brutto osiągnął wysokość 73,5 mln zł (wzrost o 66,3 proc.). Zysk netto wyniósł 29,7 mln zł netto (wzrost o 500 proc.) przy przychodach o wartości 282 mln zł (wzrost o 11 proc.). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 16,9 proc. (wzrost o 5,8 p.p.), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 proc. (wzrost o 8,7 p.p.).

Różnica w wynikach I kwartałów roku 2015 i 2016 jest przede wszystkim efektem ustabilizowania produkcji przy optymalnym wykorzystaniu zwiększonych zdolności produkcyjnych oraz wysokich marż. W analogicznym okresie ubiegłego roku istotny wpływ na wyniki miał postój szeregu instalacji, związany z przełączeniem systemu produkcji chloru na nową technologię membranową.

Na wyższe przychody I kwartału roku 2016 wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, wpłynęła większa sprzedaż chloru, produktów chloropochodnych, alkaliów oraz - w mniejszym stopniu - fosforo- i naftalenopochodnych. Było to możliwe dzięki większej produkcji wynikającej ze zwiększonych zdolności instalacji.

- Pierwszy kwartał tego roku pozwolił nam na optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, zwiększonych dzięki inwestycjom sfinalizowanym w ubiegłym roku - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. - Na początku II kwartału została zakończona kolejna z inwestycji - budowa instalacji do produkcji prepolimerów. Instalacja ta pozwoli na produkcje nowej grupy wyrobów, wykorzystywanych w takich branżach, jak branża budowlana czy meblarska, a także stosowanych do nawierzchni sportowych.

Wyższy zysk wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży brutto na sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, co było konsekwencją m.in. spadku cen większości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji. Jednocześnie nastąpił wzrost marży produktów Kompleksu Chloru wynikający ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej w procesie produkcyjnym tej wytwórni dzięki przełączeniu elektrolizy na technologię membranową.

Spółka kolejny rok z rzędu przekazała 100 proc. zysku swoim akcjonariuszom. Równolegle do wypłacanych dywidend, PCC Rokita utrzymuje dynamiczne tempo w inwestycjach. W I kwartale 2016 r. spółka kontynuowała realizację kolejnych inwestycji w obszarze polioli.

- W celu rozszerzenia portfolio produktowego w I kwartale kontynuowaliśmy inwestycje w obszarze polioli, w tym w zwiększanie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita SA. - Równolegle przeznaczyliśmy konsekwentnie w całości zysk na dywidendę dla naszych akcjonariuszy.

PCC Rokita w prezentowanym okresie przeprowadziła kolejny raz emisję obligacji serii DA (rekordowa redukcja ponad 80 proc. na drugim etapie przydziału) oraz DB (redukcja prawie 70 proc.) w ramach IV już Programu Emisji Obligacji. W wyniku emisji spółka pozyskała 45 mln zł.

Kurs akcji w I kwartale 2016 roku przejawiał trend wzrostowy. W kwietniu (przed dniem prawa do dywidendy, przypadającym na 28.04.2016 r.) notowania osiągnęły poziom 64,3 zł wobec kursu akcji podczas IPO w wysokości 33 zł.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej. W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 30 spółek zależnych. Akcje PCC Rokita od 2014 są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3 tys. pracowników w 17 krajach.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4