EuPC publikuje wyniki ankiety na temat wykorzystania tworzyw z recyklingu

EuPC publikuje wyniki ankiety…

Europejski przemysł tworzyw sztucznych stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Kwestie dotyczące recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i stosowania materiałów  pochodzących z recyklingu stały się kluczowe dla sukcesu przemysłu tworzyw sztucznych.

W terminie od stycznia do września 2018 roku Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) prowadziło drugie już badanie na temat obecnego i przyszłego wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w europejskim przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Od czasu zakończenia pierwszego badania sytuacja w branży tworzyw sztucznych w Europie uległa znacznej zmianie wraz z publikacją strategii UE w zakresie tworzyw sztucznych na początku 2018 roku oraz dyrektywą PE w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwaną w skrócie dyrektywą single-use plastics. Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym stały się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a przemysł musi znaleźć nowe sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, aby osiągnąć niezwykle ambitne cele wyznaczone przez ustawodawcę.

Po 9 miesiącach trwania ankiety, w trakcie której odpowiedzi udzieliło 376 firm z 21 krajów, EuPC opublikowało wyniki we współpracy z Polymer Comply Europe, która przeprowadziła badanie w imieniu Stowarzyszenia. Ankieta została przeprowadzona w celu ewaluacji  wyników pierwszej edycji oraz pogłębienia wiedzy na temat przyczyn uniemożliwiających szersze stosowanie tworzyw pochodzących z recyklingu przez firmy przetwórcze.

Biorące w badaniu przedsiębiorstwa stanowią próbę reprezentatywną europejskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Największą liczbę uczestników ankiety stanowili przedstawiciele sektora opakowań (55%), sektor budowlany reprezentowało 28% respondentów, zaś branżę automotive 22%.

Wyniki ankiety wskazują, że zdecydowana większość przetwórców tworzyw sztucznych (76%) jest przekonana, że poprawa w zakresie zbiórki i sortowania odpadów tworzyw sztucznych jest najbardziej skutecznym sposobem podniesienia jakości recyklatów. Ponad połowa respondentów uznała, że rozwiązaniem tego problemu są inwestycje w lepsze technologie recyklingu (53%).

Z ankiety wynika również, iż europejscy przetwórcy tworzyw sztucznych podejmują bądź już podjęli działania w celu poprawy jakości recyklatów, takie deklaracje złożyło 80% respondentów. 57 % respondentów współpracuje z firmami zajmującymi się recyklingiem, zaś 42% projektuje swoje produkty pod kątem recyklingu.

Jednak wyniki ankiety wskazują, że zwiększenie ilości tworzyw pochodzących z recyklingu, które są włączane do nowych produktów, tak jak to przewidziano w strategii dotyczącej tworzyw sztucznych, jest praktycznie niemożliwe w obecnych warunkach. W badaniu wzięto pod uwagę 10 różnych tworzyw sztucznych, ale tylko w przypadku 2 z nich większość respondentów uznała, że podaż jest wystarczająca.

Badanie jest częścią trwających prac EuPC nad kwestiami technicznymi związanymi z recyklingiem polimerów i stosowaniem recyklatów przez firmy przetwórcze. Aby przyczynić się do poprawy ich jakości i zwiększenia ich wykorzystania, EuPC wraz z innymi stowarzyszeniami zajmującymi się przetwórstwem tworzyw sztucznych zobowiązało się w swoim dobrowolnym zobowiązaniu do zorganizowania do 2020 roku 50 warsztatów dla przetwórców i recyklerów w całej Europie. Ponadto EuPC przeprowadzi następne badanie w 2019 roku, a obecnie pracuje nad projektem mającym na celu opracowanie jednego, jednolitego narzędzia online do monitorowania wykorzystania recyklatów w europejskim przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

JL